Wetswijzigingen per 1 juli 2023

Wetswijzigingen per 1 juli 2023

Op 1 juli vindt een aantal wetswijzigingen plaats. Zoals bijvoorbeeld de verhoging van het minimumloon en kortere loondoorbetaling bij een zieke AOW-gerechtigde werknemer. Daarnaast treedt een aantal wetswijzigingen later in werking. In dit artikel leest u wat er allemaal gaat veranderen en welke wetswijzigingen uitgesteld zijn.

Wetswijzigingen

Verhoging minimumloon

Het minimumloon stijgt vanaf 1 juli met 3,12%. Dit houdt in dat iemand van 21 jaar met een fulltime baan, recht heeft op minimaal 1.995,- als bruto maandsalaris.

Wetsvoorstel kortere loondoorbetaling zieke AOW-werknemer

Op dit moment bent u verplicht om zieke werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt hebben 13 weken door te betalen. Vanaf 1 juli verandert dit naar 6 weken. Let op! Dit geldt alleen voor nieuwe ziektegevallen na 1 juli.

Na deze 6 weken is een werkgever van een zieke AOW’er niet langer gebonden het opzegverbod wegens ziekte. Voor zieke AOW’ers die op 1 juli 2023 al in loondienst waren verandert er niets. Voor hen blijft de termijn van 13 weken van kracht.

De re-integratieverplichtingen blijven van kracht in het geval van uw zieke AOW’er. U bent verplicht om actief te onderzoeken of re-integratie binnen uw eigen bedrijf mogelijk is voor uw zieke AOW’er. Daarnaast moet u maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat uw zieke AOW’er zijn eigen werk of passend ander werk kan uitvoeren. Het is vanzelfsprekend dat uw zieke AOW’er ook moet meewerken aan zijn re-integratie.

Visie op re-integratie

U en uw zieke werknemer zijn vanaf 1 juli verplicht om elkaars visie over het re-integratietraject met elkaar te delen. Hoe dit precies zit? Dat leest u in dit artikel.

Nieuw pensioenstelsel

De Wet toekomst pensioenen treedt op 1 juli 2023 in werking. Werkgevers en werknemers krijgen tot 1 januari 2028 de tijd om de huidige pensioenregeling aan te passen aan de nieuwe wetgeving. Let op, de toetredingsleeftijd dient al per 1 januari 2024 verlaagd te worden van 21 naar 18 jaar. Wilt u weten wat er precies gaat veranderen? Lees dan dit artikel.

Uitgestelde wetgeving

1. Wet herziening bedrag ineens
De Wet herziening bedrag ineens zou eigenlijk op 1 juli 2023 in werking treden. Op dit moment is het wetsvoorstel nog niet behandeld in de Tweede Kamer. Om deze reden heeft minister Schouten (minister van Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) de beoogde invoering van de wet uitgesteld naar 1 januari 2024.

Wat houdt de wet in?
Vanaf 1 januari 2024 hebben pensioengerechtigden de mogelijkheid om op de ingangsdatum van het pensioen te kiezen een bedrag in één keer te laten uitbetalen. In ruil daarvoor zal de resterende pensioenuitkering lager zijn. Er zijn echter enkele voorwaarden gebonden aan een eenmalige uitbetaling:

  • Het bedrag dat uitbetaald wordt, mag maximaal 10 procent van het ouderdomspensioen bedragen.
  • Alleen op de ingangsdatum van het pensioen kan gekozen worden voor een bedrag in een keer.
  • Het is niet mogelijk om het bedrag ineens te combineren met een hoog-laagpensioen. Een hoog-laagpensioen houdt in dat deelnemers gedurende een aantal jaren een hogere pensioenuitkering ontvangen, waarna de uitkering weer daalt. De periode waarin een deelnemer een hoog pensioen mag ontvangen, varieert van minimaal 5 jaar tot maximaal 10 jaar.
  • Na de eenmalige uitbetaling moet de resterende pensioenuitkering boven de afkoopgrens ( 594,89 per jaar) voor kleine pensioenen liggen.

2. Wet invoering minimumuurloon
Op dit moment is het minimumuurloon niet wettelijk vastgelegd. Het kabinet wil per 1 januari 2024 een wettelijk minimumuurloon invoeren. Voor iedereen zal de hoogte van het minimumuurloon dan gelijk zijn. In dit artikel leest u hier meer over.

3. Wet werken waar je wilt
Op dit moment is het recht op thuiswerken nog niet wettelijk vastgelegd. Er is echter een wetsvoorstel in behandeling bij de Eerste Kamer om dit te veranderen. Als werkgever kan je alvast anticiperen op de nieuwe wet door na te denken over hoe thuiswerken binnen jouw organisatie kan worden geregeld, bijvoorbeeld door schriftelijke afspraken over thuiswerken te maken.

Zodra de nieuwe wet van kracht is, zal een werkgever alle relevante omstandigheden moeten meewegen bij het beoordelen van een verzoek tot thuiswerken. Het is daarom verstandig om als werkgever aan de werknemer vragen te stellen en meer informatie te verzamelen over de redenen en belangen achter het verzoek om meer thuis te werken.

Daarnaast is het handig voor werkgevers om alvast een lijst met mogelijke voor- en tegenargumenten op te stellen met betrekking tot thuiswerkverzoeken van werknemers. Dit kan helpen bij het nemen van beslissingen en het voeren van gesprekken met werknemers over thuiswerkmogelijkheden.

4. Verplicht stellen vertrouwenspersoon
Iedere werknemer heeft het recht op een veilige werkomgeving. In het geval van ongewenst gedrag, zoals (seksuele) intimidatie, agressie, geweld of pesten, moet een werknemer de mogelijkheid hebben om naar een vertrouwenspersoon te stappen. Het doel van het wetsvoorstel tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet is om elke werknemer wettelijk recht te geven op toegang tot een vertrouwenspersoon.

Het initiatiefwetsvoorstel versterkt tevens de positie van de vertrouwenspersoon door hem of haar meer taken en bescherming te bieden. Zo mag een vertrouwenspersoon niet worden ontslagen vanwege zijn of haar functie in het bedrijf. Op basis van deze veranderingen zou het initiatiefwetsvoorstel moeten bijdragen aan het terugdringen van ongewenst gedrag op de werkvloer en het creëren van een veilige werkomgeving voor werknemers.

Dit wetsvoorstel wordt momenteel behandeld door de Eerste Kamer. Wanneer de wet in werking treedt is nog niet bekend.

5. Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie
Alle werkgevers in Nederland zullen naar verwachting vanaf  1 juli 2024, verplicht zijn om een werkwijze te hanteren die discriminatie bij de werving en selectie van personeel voorkomt. Deze verplichting zal van kracht worden zodra de Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie wordt goedgekeurd door de Eerste Kamer. Op dit moment is de wet aangenomen door de Tweede Kamer. In dit artikel leest u hier meer over.

Heeft u vragen?

Neem dan contact met ons op via info@felixxwerkt.nl of telefonisch via 085-083 10 00.

Ralph van Putten

Pensioen- & Arbeidsvoorwaardenadviseur
ralph.vanputten@felixxwerkt.nl

Ralph heeft de studies Nederlands recht en Organisatiewetenschappen behaald aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.... Lees verder