WGA-aanvulling

Financiële zekerheid door ons verzorgd.

WGA-aanvulling

Als één van uw werknemers gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt, kan dit financiële gevolgen hebben voor uw organisatie. De WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) regelt het inkomen van de werknemers die door arbeidsongeschiktheid minder of niet meer kunnen werken. De eerste twee jaar wordt het loon doorbetaald door de werkgever. Na twee jaar stoppen de loonbetalingen en komt de werknemer in de WIA terecht. Aan de hand van de wet WIA wordt bepaald of er recht is op een uitkering. De WGA-uitkering kan aangevuld worden met de WGA-aanvulling verzekeringen.

WIA-uitkeringen

De wet WIA maakt onderscheid op basis van de mate van arbeidsongeschiktheid.

 • Minder dan 35% arbeidsongeschikt: Geen uitkering. De werknemer wordt geacht nog voldoende inkomen te genereren.
 • Tussen de 35% en 80% arbeidsongeschikt: WGA-uitkering (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten). De werknemer krijgt een uitkering afhankelijk van het benutten van de verdiencapaciteit (het inkomen dat volgens de arts van het UWV nog met arbeid verkregen zou moeten kunnen worden). Ook werknemers die meer dan 80% arbeidsongeschikt zijn, maar niet duurzaam, vallen in deze categorie. De eerste twee maanden bedraagt de WGA-uitkering 75% van het verschil tussen het laatst verdiende salaris en het huidige salaris, gemaximeerd tot het maximum dagloon. Daarna wordt dit 70%.
 • Meer dan 80% arbeidsongeschikt: IVA-uitkering (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten). De werknemer krijgt een uitkering ter hoogte van 75% van het laatst verdiende salaris, gemaximeerd tot het maximum dagloon.

 

De hoogte van de WIA-uitkering is geen vast bedrag en is afhankelijk van de hoogte van het laatst verdiende salaris, de mate van arbeidsongeschiktheid en de mate van het benutten van de restverdiencapaciteit.

WGA-aanvulling: WGA Gat Basis

De WGA Hiaat verzekering zorgt voor een aanvulling op de WGA-uitkering voor werknemers die tussen de 35% en 80% arbeidsongeschikt zijn. Hierdoor komt het totale inkomen van de werknemer uit op minimaal 70% van het laatst verdiende salaris, gemaximeerd tot het maximum dagloon, vermenigvuldigd met het arbeidsongeschiktheidspercentage (AO%). Wanneer de werknemer toch nog een klein deel van de verdiencapaciteit (het inkomen dat volgens de arts van het UWV nog met arbeid verkregen zou moeten kunnen worden) benut (minder dan 50%), dan komt het hiermee verdiende salaris daar nog bij. De WGA Hiaat verzekering wordt door veel verzekeringsmaatschappijen zowel op collectieve als individuele basis aangeboden.

 

De verzekeringsmaatschappij keert in het geval van de WGA Hiaat verzekering alleen uit als er sprake is van gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid (=WGA). De werknemer is in dit geval, na de WGA-uitkering, niet in staat minimaal 50% van de verdiencapaciteit te benutten.

WGA-aanvulling: WGA Gat Uitgebreid

De WGA Hiaat Uitgebreid verzekering zorgt voor een aanvulling tot minimaal 70% van het laatst verdiende salaris, gemaximeerd tot het maximum dagloon, in het geval dat de werknemer een WGA-uitkering of WGA-vervolguitkering ontvangt. De werknemer die niet in staat is om als gedeeltelijk arbeidsongeschikte een baan te vinden, is met de WGA Hiaat Uitgebreid verzekering gegarandeerd van 70% van het laatst verdiende loon (gemaximeerd tot het maximum dagloon).

Iets voor uw organisatie?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op door in het onderstaande formulier uw contactgegevens in te vullen. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen via info@felixxgroep.nl of 035-698 27 10.

Inkomensverzekeringen Icon

Arbodienstverlening Felixx.® arbo

Wij ondersteunen u en uw werknemers op het gebied van verzuimpreventie, verzuimbeheer, verzuimmanagement, verzuimbegeleiding, veiligheid, re-integratie en alle wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit de Wet verbetering poortwachter (Wvp) en de Arbowet.

 

Wij bieden u drie verschillende arbodienstpakketten. Wat levert dit u op? U krijgt optimaal grip op het verzuim binnen uw organisatie en maatwerk arbodienstverlening toegespitst op uw organisatie. Daarnaast heeft u altijd één vaste contactpersoon en direct inzicht in uw verzuimcijfers.

Pakket Basis

 • 24/7 online toegang tot Felixx.® arbo
 • Bewaking en signalering Wvp
 • Verwerking van verzuim- en betermeldingen
 • Signalering vangnet en frequent verzuim
 • Inzicht in verzuimrapportages

Pakket Uitgebreid

 • Het Felixx.® arbo Basis pakket
 • Casemanagement en contact met de werknemer (eerste twee ziekteweken)
 • Contact met de werkgever
 • Contact casemanager en bedrijfsarts

Pakket Plus

 • Het Felixx.® arbo Uitgebreid pakket
 • Versturen verzuimrapportage aan verzekeraar
 • Inzet kerndeskundigen
 • Opstellen en bijstellen Plan van Aanpak
 • 42e ziektemelding aan het UWV

Neem contact op

  Voor- en achternaam*
  Mobiele nummer*
  E-mailadres*
  Bericht*
  Contact Icon
  schuine-balk-boven-footer