Zorgverlof voor uw werknemers

Zorgverlof voor uw werknemers

Hoe werkt dit precies?

In de afgelopen periode hebben wij veel vragen ontvangen over diverse soorten verlof. Daarom starten wij vanaf april 2020 een reeks artikelen over de verschillende soorten verlof. Hierbij meer informatie over… Zorgverlof voor uw werknemers! Lees hieronder snel verder!

Zorgverlof

Hoe werkt dit precies?

In de afgelopen periode hebben wij veel vragen ontvangen over diverse soorten verlof. Daarom starten wij vanaf april 2020 een reeks artikelen over de verschillende soorten verlof. Hierbij meer informatie over… Zorgverlof voor uw werknemers! Lees hieronder snel verder!

Werknemer met een zieke naaste

De WAZO (Wet Arbeid en Zorg) biedt de mogelijkheid om zorgverlof op te nemen wanneer een werknemer zorgdraagt voor een zieke naaste. Bijvoorbeeld om een ziek kind, partner of ouder de zorg te geven die nodig is, of om hen te ondersteunen als zij hulpbehoevend zijn. Dit betekent dat de werknemer in dat geval afstand kan nemen van het werk. Op de eerste ziektedag van de naaste kan een werknemer in eerste instantie calamiteitenverlof opnemen. Dit kan alleen als het om een noodsituatie gaat en er direct acute zorg verleend moet worden aan de zieke naaste. De werknemer kan ook een kortdurend of langdurend zorgverlof opnemen als blijkt dat de zorg langer zou kunnen duren dan een dag.

Kortdurend zorgverlof

Aan de opname van een kortdurend verlof is wel een aantal regels verbonden:

 • In één kalenderjaar (12 maanden) heeft een werknemer recht op maximaal twee keer de arbeidsduur per week. Oftewel: twee keer het aantal uren dat de werknemer per week werkt conform de arbeidsovereenkomst.
 • Kortdurend zorgverlof hoeft niet in één keer te worden opgenomen, maar mag verspreid worden over meerdere weken.
 • De werknemer ontvangt over de uren van het zorgverlof 70% van zijn of haar salaris met het wettelijk minimumloon als ondergrens en met als bovengrens het maximumdagloon (tenzij hierover niets is afgesproken, geldt dan 70% van het salaris).

Voorbeeld: Een werknemer heeft volgens zijn of haar arbeidsovereenkomst een arbeidsduur van 24 uur. De werknemer heeft dan recht op 48 uur zorgverlof.

Langdurend zorgverlof

Als het kortdurend zorgverlof niet lang genoeg blijkt, maken werknemers aanspraak op langdurend zorgverlof. Het langdurend zorgverlof geeft werknemers de mogelijkheid om onbetaald te zorgen voor hun zieke naaste. Aan de opname van langdurend zorgverlof zijn de volgende regels verbonden:

 • In één kalenderjaar (12 maanden) heeft een werknemer recht op maximaal zes keer de arbeidsduur per week om volledige zorg te verlenen. Oftewel: twee keer het aantal uren dat de werknemer per week werkt conform de arbeidsovereenkomst.
 • Langdurend zorgverlof hoeft niet in één keer te worden opgenomen, maar mag ook bijvoorbeeld gedurende een langere tijd een paar uur per week zijn.
 • Het verlof eindigt als het totaal aantal op te nemen uren is opgenomen. Er kunnen nieuwe afspraken tussen werkgever en werknemer gemaakt worden als dat nodig is.
 • Na de verlofperiode hervat de werknemer zijn of haar werkzaamheden in het reguliere werkritme.

Wanneer kan er zorgverlof worden opgenomen?

Iedere werknemer mag kortdurend of langdurend zorgverlof opnemen als hij of zij de enige is die noodzakelijke zorg kan geven aan:

 • de echtgenoot, de geregistreerde partner of de persoon met wie de werknemer ongehuwd samenwoont;
 • een kind tot wie de werknemer als ouder in een familierechtelijke betrekking staat;
 • een kind van de echtgenoot, de geregistreerde partner of de persoon met wie de werknemer ongehuwd samenwoont;
 • een pleegkind dat op hetzelfde adres woont als de werknemer en dat hij als pleegouder verzorgt;
 • een bloedverwant in de eerste of tweede graad;
 • degene die, zonder dat er sprake is van een relatie, deel uitmaakt van de huishouding van de werknemer;
 • degene met wie de werknemer anderszins een sociale relatie heeft, voor zover de te verlenen verzorging uit die relatie voortvloeit en redelijkerwijs door de werknemer moet worden verleend.

Kan de werkgever verlof weigeren?

Omdat het recht op zorgverlof is geclausuleerd, mag het door de werkgever geweigerd worden. Dit mag alleen als er sprake is van zwaarwegend bedrijfsbelang. Bijvoorbeeld als de schade aan de organisatie enorm zou zijn. Op dat moment mag het organisatiebelang het belang van de werknemer overstijgen. Wanneer u dat als werkgever niet kunt aantonen, kan en mag het zorgverlof niet geweigerd worden.

Het weigeren van het zorgverlof heeft een keerzijde. De werknemer kan zich namelijk ook ziek melden wanneer u niet meewerkend bent! Dan heeft u in de eerste plaats een zieke werknemer én betaalt u ook nog eens 100% van het loon door. Als een zorgverlof eenmaal is toegezegd, kan dit achteraf niet meer worden teruggedraaid. Een toezegging is dus bindend.

Heeft u hulp nodig?

Heeft u vragen over het calamiteitenverlof, kortdurend of langdurend zorgverlof? Of heeft u een andere arbo-gerelateerde vraag? Neem dan contact met ons op via 035-698 2710 of via pien@felixxgroep.nl. Wij zijn u graag van dienst.

Pien Hengeveld

Hr-adviseur
pien@felixxgroep.nl

Na haar studie rechten is Pien gestart met haar eigen Employee Journey. Ze is gestart als adviseur op het gebied... Lees verder