Inschrijving UBO-register vanaf 27 september verplicht

Inschrijving UBO-register vanaf 27 september verplicht

Vanaf 27 september 2020 treedt het UBO-register in werking en zijn ondernemingen verplicht om de eigenaren of de personen die zeggenschap hebben, via de Kamer van Koophandel, in het UBO-register in te schrijven. Deze verplichtstelling geldt voor: niet-beursgenoteerde bedrijven en naamloze vennootschappen, stichtingen, verenigingen, onderlinge waarborgmaatschappijen en coöperaties, maatschappen, vennootschappen onder firma en commanditaire vennootschappen, kerkgenootschappen, rederijen, Europese naamloze vennootschappen (SEs), Europese coöperatieve vennootschappen (SCEs) en Europees economische samenwerkingsverbanden.

UBO-register

Wat is het UBO-register?

UBO staat voor ultimate beneficial owner. Oftewel: de belanghebbende van de organisatie. De UBO is de natuurlijk personen die uiteindelijk de eigenaar is of de uiteindelijke zeggenschap heeft over een vennootschap of andere juridische entiteit. De natuurlijk persoon kan zich als UBO kwalificeren als deze meer dan 25% van de aandelen, de stemrechten of het eigendomsbelang of feitelijk zeggenschap heeft.

Let op: Is er geen natuurlijk persoon die zich kan kwalificeren als UBO? Het statutair bestuur dient zich als pseudo-UBO te registreren. Uit het register moet afgeleid kunnen worden dat het gaat om hoger leidinggevend personeel.

Waarom bestaat het UBO-register?

Met het UBO-register wil de Europese Unie het gebruik van het financiële stelsel voor witwaspraktijken en terrorismebestrijding voorkomen. Het register maakt het transparanter wie de leiding heeft bij organisaties die in Nederland zijn opgericht. Door de openbaarheid kunnen personen en organisaties besluiten met wie zij zaken doen.

Een gedeelte van de gegevens wordt openbaar. Het gaat om: voor- en achternaam, geboortemaand en -jaar, nationaliteit, woonstaat en de aard en omvang van het economisch belang van de UBO in bandbreedtes (25% tot 50%, 50% tot 75% of meer dan 75% van de aandelen, het stemrecht of het eigendom). Andere gegevens worden niet openbaar gemaakt.

Verplichting Wwft-instellingen

Vanaf 27 september 2020 zijn Wwft-instellingen, zoals advocaten en notarissen verplicht om naast een cliëntenonderzoek het UBO-register in te zien en een uittreksel uit het UBO-register op te vragen en in het dossier te houden.

U heeft tot 27 maart 2022 de tijd

Binnen achttien maanden na 27 september 2020 bent u verplicht de UBO-registratie te regelen. Dit geldt alleen voor de verplicht gestelde ondernemingen opgericht voor 27 september 2020. Verplicht gestelde ondernemingen opgericht na 27 september 2020 worden bij de inschrijving al gevraagd zich in te schrijven in het UBO-register. Het niet, niet juist, niet volledig of niet tijdig registreren, levert een economisch delict op. Deze delicten worden meestal met forse boetes gesanctioneerd.

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met ons op het e-mailadres info@felixxgroep.nl. U kunt ons ook bereiken op ons algemene telefoonnummer 085-083 10 00. Wij zijn u graag van dienst. De belangrijkste vragen over het UBO-register vindt u ook op de website van de Kamer van Koophandel.

Borgert Tegel

Pensioenadviseur
borgert.tegel@felixxwerkt.nl

Borgert Tegel is als partner van de Felixx.® groep één van de drijvende krachten achter de organisatie... Lees verder