Zieke werknemer? Wat zijn uw verplichtingen?

Zieke werknemer? Wat zijn uw verplichtingen?

In elke organisatie kan het gebeuren dat een werknemer ziek wordt en tijdelijk niet kan werken. Het omgaan met zieke werknemers brengt voor de werkgever verschillende verantwoordelijkheden met zich mee. Het is essentieel dat u op de hoogte bent van uw verplichtingen bij een ziekmelding. In dit artikel gaan we daar dieper op in.

Zieke werknemer

Doorbetalen van loon

Als werkgever bent u verplicht om uw zieke werknemer gedurende twee jaar minstens 70% van het laatstverdiende loon door te betalen. Indien u niet kunt aantonen dat u voldoende inspanningen heeft geleverd volgens de verplichtingen van de Wet verbetering poortwachter om uw werknemer te laten re-integreren, kan dit betekenen dat u ook het derde jaar loon door moet betalen.

Wet verbetering poortwachter

De Wet verbetering poortwachter is gericht op het aanpakken van langdurig verzuim door ziekte. Deze wet vereist dat werkgevers en werknemers, samen met een arbodienst of bedrijfsarts, zich inspannen om de zieke werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen.

Zowel u als werkgever als uw werknemer hebben verschillende verplichtingen volgens de Wet verbetering poortwachter, die van kracht worden vanaf de week van de ziekmelding, ook wel bekend als de verzuimmelding. In dit overzicht ziet u wat er van u verwacht wordt vanuit de Wet verbetering poortwachter.

Verplichtingen werkgever bij een ziekmelding

De Wet verbetering poortwachter beschrijft dat u een de volgende  verplichtingen heeft bij een ziekmelding.

 • Binnen een week meldt u de medewerker ziek bij uw arbodienst.
 • U werkt samen met uw werknemer aan de re-integratie.
 • Als de werknemer zes weken of langer ziek is, stelt u gezamenlijk een Plan van Aanpak op.
 • Het Plan van Aanpak is gebaseerd op de Probleemanalyse verstrekt door de (bedrijfs)arts.
 • Gedurende langdurig ziekteverzuim (zes weken of langer) houdt u een re-integratiedossier bij.
 • Elke zes weken bespreekt u de voortgang met de werknemer en past u het Plan van Aanpak indien nodig aan.
 • Op de eerste werkdag na de 42e ziekteweek meldt u de werknemer ziek bij het UWV.
 • Na een jaar ziekte stelt u samen met de werknemer de (Eerstejaars-)evaluatie op en bepaalt u gezamenlijk een beoogd re-integratieresultaat.
 • Na 20 maanden stelt u in overleg met de werknemer een re-integratieverslag op met alle afspraken en concrete resultaten rondom de geplande werkhervatting.
 • U bent wettelijk verplicht om uw zieke werknemer gedurende twee jaar minimaal 70% van het laatstverdiende loon door te betalen, hoewel dit percentage afhankelijk van de arbeidsovereenkomst of cao hoger kan zijn.

Verplichtingen van uw werknemer bij een ziekmelding

Ook uw werknemer heeft een aantal verplichting vanuit de Wet verbetering poortwachter:

 • Uw werknemer houdt zich aan de regels omtrent verzuimverlof binnen uw organisatie.
 • Uw medewerker volgt redelijke re-integratievoorschriften op.
 • Bij ziekmelding moet de werknemer bereikbaar zijn voor de werkgever en de arbodienst.
 • Indien de zieke werknemer op vakantie wil, moet hij hiervoor toestemming vragen aan de werkgever. De werkgever moet hiermee instemmen, tenzij er gewichtige redenen zijn om het verzoek af te wijzen. Dit geldt op dezelfde manier als voor een gezonde werknemer. De (bedrijfs)arts kan op medische gronden beoordelen of vakantie schadelijk is voor het herstel.
 • De werknemer werkt actief mee aan zijn herstel en re-integratie, en verschijnt op afspraken met de (bedrijfs)arts.
 • Als de werknemer denkt te weten wanneer hij weer aan het werk kan, meldt hij dit aan de werkgever.
 • Als de werknemer zijn huidige functie niet (volledig) kan uitoefenen, dient hij aangepast of vervangend werk te verrichten.

Heeft u vragen?

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op via info@felixxwerkt.nl of 085-083 10 00.