De Wet Pensioencommunicatie

De Wet Pensioencommunicatie

Wat mag er nu wel en niet van u verwacht worden?

De Wet Pensioencommunicatie is nu bijna een jaar van kracht en u zult waarschijnlijk al vanuit verschillende organisaties over dit onderwerp benaderd zijn. Er zijn naast de ondersteuning die wij bieden, ook andere partijen in de markt gekomen die zich specialiseren in pensioencommunicatie en op dit vlak hun diensten aanbieden.

U bent vast al actief benaderd met voorstellen om uw personeel te informeren over de risico’s met betrekking tot hun pensioenregeling. Bijvoorbeeld over het feit dat het beleggingsrisico in een beschikbare premieregeling bij de werknemers ligt. Ook het vervallen van het partner- en wezenpensioen op risicobasis bij uitdiensttreding is een punt van aandacht.

Enkele communicatiebureaus draven echter door, onder andere door te stellen dat u jaarlijks verplicht bent om met uw medewerkers om de tafel te gaan zitten om ze te informeren over de pensioenregeling. Dit is niet het geval. De wettelijk vereiste pensioencommunicatie uit de Wet Pensioencommunicatie wordt door de pensioenuitvoerder verzorgd.

Wet_Pensioencommunicatie_duidelijk

De Wet Pensioencommunicatie: wat betekent dat eigenlijk voor u?

De Wet Pensioencommunicatie is in de eerste plaats gericht op de communicatie vanuit de pensioenuitvoerders naar de deelnemers. Voor u blijft het vanuit ‘Goed werkgeverschap’ van belang om toe te zien dat uw medewerkers niet overladen worden met informatie vanuit de pensioenuitvoerder. Teveel informatie kan namelijk ook afstotend werken. Onze ervaring is dat als medewerkers een overvloed aan informatie krijgen over een bepaald onderwerp waarbij zij zich beperkt betrokken voelen, dat zij nog meer afstand nemen tot dit onderwerp. De informatie werkt dan averechts.

De nieuwe wetgeving is bedoeld voor een hoger pensioenbewustzijn

Pensioen blijft een lastig en complex begrip. Hoewel de pensioenuitvoerders uw medewerkers regelmatig over de status van de opgebouwde pensioenrechten informeren, blijkt in de praktijk dat werknemers in Nederland vaak nog te weinig af weten over hun pensioen. Daarom heeft de overheid de wetgeving aangevuld met de Wet Pensioencommunicatie en aan pensioenuitvoerders nieuwe verplichtingen opgelegd.

Wat is het doel van de Wet Pensioencommunicatie?

De Wet Pensioencommunicatie is een aanpassing van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling. Het voornaamste doel van deze wet is bijdragen aan het vergroten van het pensioenbewustzijn van de deelnemers. De wet moet ervoor zorgen dat de communicatie beter aansluit op de wensen van uw medewerkers. De persoonlijke informatie richting de deelnemer moet beter aansluiten op de behoefte en de kenmerken van de deelnemer op dat moment.

Hoe vult de pensioenuitvoerder de nieuwe wet in?

Tegenwoordig sluiten steeds meer werkgevers een beschikbare premieregeling af. Dit betekent dat de uitkering van tevoren niet vaststaat. Dit in tegenstelling tot in een eindloon- en middelloonregeling, waar de uitkering wel gegarandeerd is. Toch heeft de deelnemer behoefte aan een indicatie over de hoogte van de te verwachten uitkering. Daarom moet de pensioenuitvoerder de deelnemer informeren op basis van een pessimistisch scenario, een verwacht scenario en een optimistisch scenario.

Standaard informatie afspraak: Pensioen-1-2-3

Het Verbond van Verzekeraars heeft gezorgd voor een landelijke standaard afspraak voor het informeren van deelnemers aan een pensioenregeling. Alle betrokken pensioenuitvoerders hanteren dezelfde opbouw in de communicatie over de pensioenregelingen. Het Pensioen 1-2-3 informatie bestaat uit drie lagen:

  • In laag 1 staan de hoofdlijnen van de pensioenregeling. Binnen 5 minuten kan een deelnemer alle belangrijke onderdelen van de pensioenregeling doorlezen. Deze eerste laag vervangt ook de startbrief van de pensioenuitvoerder die elke nieuwe deelnemer normaal gesproken krijgt;
  • In laag 2 volgt een uitgebreide toelichting op de hoofdlijnen van laag 1;
  • In laag 3 wordt er gedetailleerd ingegaan op de pensioenregeling. Ook bevat laag 3 documenten zoals het pensioenreglement en het jaarverslag.

Twijfels over de omgang met de informatie?

Wanneer u twijfelt over hoe u moet omgaan met de informatie van uw pensioenuitvoerder of van derden, kunt u contact met ons opnemen. Wij kunnen u aangeven op welke wijze u het meest passend met deze informatie kunt omgaan.

Pensioenbewustzijn en betrokkenheid van het personeel vergroten?

Denkt u dat het pensioenbewustzijn van uw medewerkers verbeterd kan worden? Wilt u graag dat uw medewerkers zich meer betrokken voelen bij de pensioenregeling van uw organisatie? Neem hiervoor dan gerust contact met ons op om hier van gedachten over te wisselen. Op verschillende manieren kunnen wij u ondersteunen bij het verhogen van het pensioenbewustzijn van uw medewerkers.

Ralph van Putten

Pensioen- & Arbeidsvoorwaardenadviseur
ralph.vanputten@felixxwerkt.nl

Ralph heeft de studies Nederlands recht en Organisatiewetenschappen behaald aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.... Lees verder