Werknemer ziek kort voor einde dienstverband?

Werknemer ziek kort voor einde dienstverband?

Denk aan de volgende zaken

Helaas worden medewerkers weleens ziek, ook tijdens een dienstverband van bepaalde tijd. Wordt uw werknemer kort voor het einde ziek of is de medewerker nog ziek aan het einde van het contract dan heeft dit behoorlijke gevolgen voor u als werkgever. Ook het moment waarop een medewerker zich ziek meldt is van belang. In dit bericht staan wij stil bij de zaken waar u aan moet denken en belichten wij de bijkomende wettelijke verplichtingen.

Werknemer-ziek

Financiële gevolgen ‘ziek uit dienst’

Een ziek uit dienst melding heeft voor u als werkgever financiële gevolgen. Een zieke medewerker wordt toegerekend aan de werkgever. Dit ziet u terug in de Whk beschikking. Een en ander is wel afhankelijk van de totale loonsom. Voor kleine werkgevers met een totale loonsom tot ongeveer 330.000 is de premie voor de ziektewet verdisconteerd in de sectorpremie. Hoe hoger de loonsom hoe groter de financiële risico’s zijn.

Verhoging van de gedifferentieerde premie

Bij een ziek uitdiensttreding van een medewerker met een contract voor bepaalde tijd, zal in de Whk- beschikking (als u geen eigen risicodrager bent) de gedifferentieerde premie met een bepaald percentage worden verhoogd. De verhoging van de gedifferentieerde premie wordt 2 jaar nadat de “schade” is ontstaan pas doorbelast. Als iemand blijvend arbeidsongeschikt wordt kan je daarna ook nog 10 jaar belast worden voor de gedifferentieerde premie in de Whk. De hoogte van de gedifferentieerde premie is afhankelijk van een aantal factoren. Welke dat zijn? Hierover kunnen we u in een persoonlijk gesprek verder informeren.

De arbeidsovereenkomst verlengen of niet, wat is verstandig?

In de hoop dat de werknemer hersteld is voor het einde van het dienstverband en zich niet weer ziek meldt kunt u de arbeidsovereenkomst verlengen. U moet daar als werkgever wel vertrouwen in hebben. De verlenging zou gebaseerd moeten zijn op wederzijds vertrouwen. Als u de overeenkomst verlengt, houd dan wel rekening met de ketenregeling en de maximale duur van 2 jaar, waarin tijdelijke contracten op dit moment nog mogen worden aangeboden. In 2020 wordt die duur 3 jaar, waarin 3 tijdelijke contracten mogen worden aangeboden. Overschrijdt u deze termijn dan heeft de werknemer automatisch een contract voor onbepaalde tijd.

Let wel op: indien u de arbeidsovereenkomst verlengt terwijl uw medewerker tijdens verlenging al ziek was, kan het zijn dat uw ziekteverzuimverzekeraar de loonkosten niet meer dekt!

Ziek binnen 6 weken voor einde dienstverband

Wordt uw medewerker ziek binnen 6 weken vóór het einde van het tijdelijke dienstverband en is het langdurig. Dan hoeft u geen re-integratie documenten aan te leveren aan het UWV.  Dat wil zeggen dat u binnen die 6 weken geen bedrijfsarts hoeft in te schakelen. Dat betekent niet dat u het niet mag doen, in sommige gevallen kan het juist heel raadzaam zijn om het wel te doen. Dit is per situatie verschillend.

Een bedrijfsarts inschakelen ja of nee?

Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat u een vermoeden heeft dat uw werknemer zich ziek meldt omdat de arbeidsovereenkomst niet is verlengd. Het is dan een keuze een bedrijfsarts in te schakelen. De bedrijfsarts kan constateren dat de betreffende medewerker geen beperkingen heeft en dus weer aan het werk zou kunnen.

Wat staat u als werkgever te wachten

Een werknemer die niet ziek is maar toch niet komt werken heeft geen recht op loon. De vraag is nu hoe je daar als werkgever mee om wilt gaan en wat de kosten zijn die u voor deze werknemer heeft. De kosten van een zieke medewerker komen voor rekening van de werkgever, ook al is het nog maar voor een paar weken. Mogelijk wordt deze periode langer omdat de medewerker achteraf wel ziek blijkt te zijn. In dat geval is het fijn om te weten wat u als werkgever na beëindiging van het dienstverband te wachten staat.

Ziek uit dienst tussen 10 en 6 weken voor beëindiging van het dienstverband

Als een medewerker 10 weken voor het einde van het dienstverband ziek wordt en deze ziekte is langdurig van aard, dan moet een verkort re-integratieverslag gemaakt worden. Het verslag bestaat uit een formulier dat door het UWV wordt gebruikt en is te vinden op de site van het UWV. Het formulier wordt ook gebruikt wanneer de bedrijfsarts verwacht dat de medewerker binnen 3 maanden weer hersteld is.

Schakel binnen 6 weken de bedrijfsarts in

Een verkort re-integratie verslag ontslaat u niet van uw re-integratieverplichtingen. U heeft de verplichtingen uit de wet verbetering poortwachter te vervullen. Dat betekent dat u moet zorgen dat de werknemer binnen 6 weken na zijn eerste ziektedag door een bedrijfsarts gezien wordt. De bedrijfsarts zal dan een probleemanalyse opstellen. Aan de hand van deze probleemanalyse stelt u samen met de werknemer een plan van aanpak op.

Let goed op bij de eerste ziekmelding of het niet toch langdurig is

Het bovenstaande is niet altijd heel duidelijk. Zo kan het voorkomen dat een medewerker zich ziek meldt met een “verkoudheidje”. U schakelt geen bedrijfsarts in omdat de werknemer binnen een paar dagen weer hersteld is. Maar na 28 dagen meldt hij zich weer ziek. Voor de wet is de werknemer dan 5 weken ziek. De werknemer geeft aan even een paar dagen uit te moeten zieken. En dan aan het einde van zijn contract en is de medewerker nogmaals ziek, dan zit je inmiddels op 10 weken en is er niets gedaan.

Schakel de bedrijfsarts in om een ziek uit dienst melding te voorkomen

Omdat de financiële consequenties bij een zogenaamde ziek uit dienst melding bij de werkgever liggen is het verstandig om in dergelijke gevallen de bedrijfsarts zo snel mogelijk in te schakelen. Hoe eerder duidelijk is welke re-integratie mogelijkheden er zijn, hoe eerder deze kunnen worden ingezet om een ziek uit dienst melding te voorkomen.  De bedrijfsarts kan ook een advies uitbrengen om een bijdrage te leveren aan het herstel van de medewerker door bijvoorbeeld een deel van de kosten van een behandeling te vergoeden, met als doel dat de medewerker sneller herstelt en de kosten voor de nawerking ook beperkt blijven.

Ziek langer dan 10 weken voor datum uit dienst

Als een medewerker zich meer dan 10 weken voor het einde van het tijdelijke dienstverband ziek meldt en het lijkt op een langdurig ziektegeval, dan dient u binnen 6 weken de bedrijfsarts in te schakelen en een volledig re-integratie dossier op te bouwen. Op de laatste dag van het dienstverband dient dit dossier naar het UWV te worden verzonden.

Zorg ervoor dat u het dossier op orde heeft

Heeft u het dossier niet op orde, dan riskeert u voor de duur dat u onvoldoende re-integratieverplichtingen heeft gedaan een boete. Deze boete bestaat uit het geheel of gedeeltelijk terugbetalen van de Ziektewetuitkering die uw werknemer na afloop van zijn dienstverband van het UWV ontvangt. U betaalt deze uitkering terug over hetzelfde aantal weken als de periode dat u onvoldoende heeft gedaan om uw werknemer te re-integreren. Is uw werknemer eerder hersteld en krijgt hij daardoor geen Ziektewetuitkering meer? Dan hoeft u deze uitkering ook niet langer terug te betalen.

Laat u daarom goed adviseren

Wij begeleiden onze klanten met het omgaan met dergelijke problematieken. Laat u niet door emoties beïnvloeden en laat u door ons hierin bijstaan. Wilt u meer informatie neem dan contact met ons op.

Pien Hengeveld

Hr-adviseur
pien@felixxgroep.nl

Na haar studie rechten is Pien gestart met haar eigen Employee Journey. Ze is gestart als adviseur op het gebied... Lees verder