Voldoet u aan de RI&E verplichting?

Voldoet u aan de RI&E verplichting?

De afgelopen maand hebben alle werkgevers een brief van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ontvangen. Deze brief bevat informatie over de RI&E (Risico Inventarisatie & -Evaluatie) verplichting. Een getoetste RI&E is al 25 jaar een verplicht middel voor werkgevers om de gezondheid en veiligheid van het bedrijf te bevorderen. Niet iedere werkgever is hiervan op de hoogte. Heeft u geen RI&E? Let op! Dit kan gevolgen hebben.

RI&E verplichting

Waarom een RI&E?

Ieder jaar stijgt het aantal arbeidsongevallen. In de brief is te lezen dat het inventariseren van de risico’s zorgt voor minder uitval en een hogere productiviteit, wat zorgt voor lagere kosten. Ook is het personeel over het algemeen meer tevreden.

Wettelijke RI&E verplichting

De Nederlandse Arbeidsinspectie voert regelmatig controles uit op de RI&E verplichting. Hierbij wordt er gekeken naar een drietal belangrijke zaken:

  • De RI&E: Elke organisatie met werknemers moet inventariseren welke risico’s verbonden zijn aan de werkzaamheden die een werknemer verricht. Dit wordt schriftelijk vastgelegd. De RI&E bestaat onder andere uit een lijst met alle veiligheids- en gezondheidsrisico’s op de werkvloer. Daarnaast worden alle arbeidsongevallen uit het verleden opgenomen.
  • Het Plan van Aanpak: In het Plan van Aanpak staat beschreven welke maatregelen de werkgever gaat nemen om de geconstateerde risico’s aan te pakken.
  • Een basis arbo-overeenkomst: Een werkgever is verplicht een schriftelijke overeenkomst te sluiten met een arbodienstverlener of bedrijfsarts. Hierin wordt vastgelegd welke werkzaamheden de arbodienstverlener uitvoert om de werknemers gezond te houden.

Zowel het RI&E document als het Plan van Aanpak moeten getoetst zijn door een gecertificeerde arbodienstverlener. U als werkgever bent hier zelf verantwoordelijk voor.

Hoe hoog zijn de boetes?

Heeft u de RI&E verplichting niet op orde? Dan kan de Nederlandse Arbeidsinspectie hoge boetes opleggen. Wanneer er bijvoorbeeld geen RI&E document aanwezig is, dan kan de boete oplopen tot  4.500,00. De boete voor het niet hebben van een Plan van Aanpak kan oplopen tot  3.000,00.

Inhoud brief

In de brief van de Nederlandse Arbeidsinspectie staat een aantal stappen beschreven. Er wordt benadrukt dat een RI&E verplicht is voor iedere ondernemer met werknemers in dienst. De sector waarin de onderneming actief is, heeft geen betrekking op de RI&E. De zeven stappen die doorlopen moeten worden voor een RI&E zijn:

  • Inventariseer de bedrijfsrisico’s: Binnen deze stap kunnen de risico’s worden gecategoriseerd of geclusterd.
  • Rangschik de vastgestelde risico’s: Het is binnen de RI&E belangrijk om de risico’s te prioriteren.
  • Opstellen van een Plan van Aanpak: Het Plan van Aanpak bestaat uit de maatregelen en degene die hier verantwoordelijk voor is.
  • Toetsen van hetgeen wat u heeft opgesteld: Om de RI&E te toetsen is een specialist nodig. Deze specialist is een gecertificeerde arbodienst of arbodeskundige.
  • Bespreek de inventarisatie van de risico’s in het bedrijf: Het is van belang om alle risico’s te bespreken met alle werknemers.
  • Tref maatregelen: Om een vertaalslag te maken naar de uitvoering van de RI&E moeten er zo snel mogelijk maatregelen worden getroffen. Deze maatregelen volgen uit de opgestelde RI&E.
  • Bijstellen en evalueren van de RI&E: Mochten er veranderingen in de bedrijfsvoering plaatsvinden, dan kan dit leiden tot nieuwe bedrijfsrisico’s. Is dit het geval? Dan moet de RI&E worden bijgesteld.

Ondersteuning nodig bij het opstellen van een RI&E?

Vindt u het lastig of heeft u geen tijd om een RI&E op te stellen? Wij helpen u graag! Onze deskundigen ondersteunen u bij het opstellen van uw RI&E. Daarnaast adviseren wij welke regeling op het gebied van de RI&E het best bij u past:

Bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op via info@felixxgroep.nl of telefonisch via 085-083 10 00.

Verena van Keulen

Casemanager
verena.vankeulen@felixxwerkt.nl

Na meer dan 23 jaar in de arbodienstverleningsbranche in een commerciële functie wilde Verena haar carrière een andere koers laten varen... Lees verder