Vervroegd met pensioen en het Pensioenakkoord

Vervroegd met pensioen en het Pensioenakkoord

Het kabinet wil dat zoveel mogelijk werknemers gezond hun pensioendatum bereiken. Tegelijkertijd zijn in het verleden regelingen die het vervroegd met pensioen gaan aantrekkelijk maken afgeschaft. Er geldt zelfs een boete voor werkgevers die een zogenaamde Regeling voor Vervroegde Uittreding (RVU) aan hun werknemers aanbieden. In het Pensioenakkoord is afgesproken dat deze boete tijdelijk komt te vervallen. Hiermee wordt het voor werkgevers aantrekkelijker om werknemers met bijvoorbeeld een zwaar beroep eerder te laten stoppen met werken.

Regeling vervroegd pensioen

Wat is de RVU-regeling?

Sinds 2006 is het fiscaal niet meer mogelijk om vroeg- of prépensioen op te bouwen en dus vervroegd met pensioen te gaan. Werknemers worden gestimuleerd om tot hun pensioendatum door te blijven werken. Werkgevers worden bestraft indien zij werknemers financieel compenseren om eerder te stoppen met werken. Indien zo’n financiële compensatie als ‘Regeling voor Vervroegde Uittreding’ wordt gekwalificeerd, krijgt de werkgever een boeteheffing van 52% over de hoogte van de uitkering. Daarnaast wordt de uitkering bij de werknemer “gewoon” belast.

Wat betekent het Pensioenakkoord voor de RVU?

De werkgever is dus een RVU-heffing over de RVU-uitkering verschuldigd. In het Pensioenakkoord is afgesproken dat deze RVU-heffing tijdelijk komt te vervallen in de periode 2021 tot en met 2025. Met het vervallen van de RVU-heffing, is het voor werkgevers aantrekkelijker om werknemers eerder te laten stoppen met werken en financieel te compenseren. Met name in branches met zware beroepen is deze mogelijkheid positief ontvangen.

Wanneer kunt u gebruik maken van deze regeling?

De werkgever is géén RVU-heffing verschuldigd voor werknemers die maximaal 36 maanden jonger zijn dan de voor hen geldende AOW-leeftijd over een RVU-uitkering tot 22.164,00 (2021). Het bedrag van 22.164,00 wordt de RVU-drempelvrijstelling genoemd. De hoogte van deze RVU-drempelvrijstelling komt overeen met de netto AOW-uitkering. De drempelvrijstelling wordt in de jaren 2021 tot en met 2025 dan ook jaarlijks herzien, zodat deze blijft aansluiten bij de AOW-uitkering.

Over het gedeelte boven de RVU-drempelvrijstelling is de werkgever wel RVU-heffing verschuldigd. Daarnaast moeten u en uw werknemer het samen eens zijn over het vertrek en de bijbehorende financiële compensatie.

Aanvullende mogelijkheden

Wanneer de hoogte van de uitkering vanuit de Regeling voor Vervroegde Uittreding voor uw werknemer niet voldoende is om eerder te kunnen stoppen met werken, zijn er nog de volgende aanvullende mogelijkheden:

  • Uw werknemer kan een deel van het ouderdomspensioen eerder laten ingaan.
  • Uw werknemer kan de pensioenuitkering laten variëren. Daarbij ontvangt de werknemer eerst een hoge pensioenuitkering, waarna de pensioenuitkering zal zakken.
  • De wettelijke mogelijkheden om verlof te sparen worden uitgebreid. Het maximaal te sparen verlof wordt verhoogd van 50 naar 100 weken.

Let er wel op dat bovenstaande keuzes mogelijk gevolgen hebben voor de hoogte van bijvoorbeeld de huur- of zorgtoeslag.

Voorbeeld RVU-regeling

Stel uw werknemer is 64 jaar en verdient een salaris van 4.630,00 bruto per maand. Dat is 3.163,00 netto per maand. Als de werknemer doorwerkt tot de AOW-leeftijd, krijgt hij/zij vanaf 67 jaar een AOW-uitkering van 11.220,00 per jaar en een pensioenuitkering van 19.837,00 per jaar. Dit is 2.129,00 netto per maand.

In het geval de werknemer vervoegd met pensioen gaat, ontvangt de werknemer vanaf 64 jaar een RVU-uitkering van 1.847,00 bruto per maand. De werknemer kiest er ook voor om de pensioenuitkering vervroegd in te laten gaan, waardoor de totale jaarlijkse pensioenuitkering lager wordt. Vanaf 64 jaar krijgt de werknemer 1.905,00 netto per maand (RVU-uitkering plus pensioenuitkering). Vanaf 67 jaar krijgt de werknemer 1.810,00 netto per maand (AOW-uitkering plus pensioenuitkering).

De werknemer levert dus tot 67 jaar 1.258,00 netto per maand in en vanaf 67 jaar 319,00 per maand.

Heeft u nog vragen?

Heeft u vragen over de RVU-regeling of wilt u zelf vervroegd met pensioen gaan? Neem contact met ons op via info@felixxgroep.nl of telefonisch via 085-083 10 00.

Robin Wulfers

Pensioenadviseur
robin.wulfers@felixxwerkt.nl

Robin heeft de studie Strafrecht aan de Universiteit van Amsterdam behaald. Na het afronden van deze studie... Lees verder