Vereenvoudigingen van het verlofstelsel: een voorstel aan de Tweede Kamer

Vereenvoudigingen van het verlofstelsel: een voorstel aan de Tweede Kamer

Demissionair minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een voorstel voor het vereenvoudigen van het verlofstelsel ingediend bij de Tweede Kamer. Het doel van deze voorstellen is om het verlofstelsel te verbeteren door verlofregelingen te clusteren en de regels binnen deze clusters gelijk te trekken. Dit initiatief komt voort uit de noodzaak om de werk-privébalans van werknemers te verbeteren en de arbeidsparticipatie van met name vrouwen te bevorderen.

Waarom is vereenvoudiging nodig?

Sinds de inwerkingtreding van de Wet arbeid en zorg (WAZO) is het verlofstelsel steeds complexer geworden. De vele toevoegingen en aanpassingen hebben het systeem onoverzichtelijk gemaakt. Onderzoek heeft aangetoond dat werknemers hierdoor vaak geen gebruik maken van de beschikbare verlofregelingen of niet de meest geschikte keuzes maken, zowel op financieel gebied als wat betreft hun algemeen welzijn. Met name verlofregelingen rondom de geboorte van en zorg voor kinderen zijn hierdoor onderbenut.

Voorgestelde vereenvoudigingen

Om de doeltreffendheid en de toegankelijkheid van het verlofstelsel te vergroten, heeft minister Van Gennip een aantal vereenvoudigingen voorgesteld. Hieronder vallen onder andere het clusteren van bestaande verlofregelingen en het uniformiseren  van opnameperiodes en aanvraagmomenten.

Clusteren van verlofregelingen

Een belangrijk voorstel is het clusteren van verlofregelingen in drie categorieën: zorg voor kinderen, zorg voor naasten en persoonlijk verlof. Binnen elk cluster zullen verlofregelingen voor vergelijkbare doeleinden worden ingezet, waarbij de regels zoveel mogelijk gelijkgetrokken worden.

Scenario’s per cluster

Zorg voor kinderen

In dit cluster worden het adoptie- en pleegzorgverlof en de verlofregelingen rond de geboorte van een kind samengevoegd tot één verlofvorm. Minister Van Gennip heeft verschillende scenario’s geschetst, waarbij beide ouders recht hebben op bijvoorbeeld 25 weken verlof met een uitkering ter hoogte van 100% van het dagloon.

Zorg voor naasten

Het kortdurend zorgverlof en langdurend zorgverlof worden samengevoegd, waardoor er meer ruimte ontstaat voor (mantel)zorg. Ook hier zijn verschillende scenario’s voorgesteld, waarbij de loondoorbetaling bijvoorbeeld kan variëren.

Persoonlijk verlof

Dit cluster omvat momenteel het calamiteiten- en ander kort verzuimverlof. Toekomstige regelingen zoals transitieverlof en rouwverlof kunnen hier ook in worden opgenomen.

Heeft u vragen?

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op via info@felixxwerkt.nl of 085-083 10 00.

Verena van Keulen

Casemanager
verena.vankeulen@felixxwerkt.nl

Na meer dan 23 jaar in de arbodienstverleningsbranche in een commerciële functie wilde Verena haar carrière een andere koers laten varen... Lees verder