Re-integratie bij psychisch verzuim

Re-integratie bij psychisch verzuim

Schakel de bedrijfsarts in bij vermoeden van psychisch verzuim

Heeft u als werkgever het vermoeden dat er sprake is van psychisch verzuim? Zet de bedrijfsarts dan snel in, zodat deze een gericht advies kan geven over de re-integratie, aan zowel u als werkgever als aan de werknemer. Een bedrijfsarts kijkt op een andere wijze naar een zieke werknemer als de werknemer zelf. Deze voelt zich niet goed: dus is hij ziek. Maar is dat echt zo? Een kritische blik dus in het kader van professionele ziekteverzuimbegeleiding.

Re-integratie-1080x627

Advies van de bedrijfsarts

De bedrijfsarts bepaalt wat een werknemer nog wel kan doen. Niet alleen in de uitvoering van zijn eigen werkzaamheden maar ook naar eventuele passende arbeid die door de werkgever aangeboden moet worden. Daarnaast geeft de bedrijfsarts de werknemer advies, die deze dient te volgen, bijvoorbeeld als het gaat om het inzetten van interventies of andere maatregelen om voor een spoedig herstel zorg te dragen.

Zelfbeschikkingsrecht

Het komt regelmatig voor dat de werknemer het re-integratie advies van de bedrijfsarts niet opvolgt. De werknemer heeft zelfbeschikkingsrecht als het gaat om het opvolgen van het advies van een behandelaar of anderszins. Hij mag zelf bepalen of hij wel of niet naar de behandelaar gaat. Er is jurisprudentie bekend waarbij een werknemer zich niet door een reguliere behandelaar wilde laten behandelen, maar door een alternatieve behandelaar. De rechter heeft toen geoordeeld dat dat zijn goed recht is, ook al duurde het verzuim daarmee mogelijk langer dan wanneer het reguliere circuit was gevolgd.

Re-integratieverplichtingen

Er zijn maar een beperkt aantal maatregelen die u als werkgever kan nemen als een werknemer zich niet houdt aan zijn re-integratieverplichtingen. Volgens het Burgerlijk Wetboek zijn werkgever en werknemer wettelijk verplicht al het mogelijke te doen om te komen tot re-integratie. Allereerst is vereist dat de werknemer voldoet aan het verstekken van inlichtingen. Deze heeft de werkgever nodig om te kunnen vaststellen of de werknemer recht heeft op loon. Dat betekent bijvoorbeeld dat de werknemer bereikbaar moet zijn voor contact met de arbodienst. Zoals het doorgeven van een verpleegadres, als dat een ander adres is dan het huisadres. Ook betekent het dat de werkgever van de werknemer mag verlangen maatregelen te nemen met betrekking tot de bereikbaarheid, bijvoorbeeld als de bel kapot is. Het is wel handig om dit soort dingen in het verzuimreglement op te nemen, zodat daar naar kan worden verwezen.

Loon opschorten

Als de werknemer niet voldoet aan de re-integratieverlichtingen kan de werkgever het loon opschorten totdat de werknemer aan deze verplichtingen voldoet. Tot het moment dat er een ander oordeel is geveld dient het oude advies van de bedrijfsarts of verzekeringsarts te worden gevolgd, door zowel de werkgever als werknemer. Ondanks dat het als harde maatregel voelt om deze op te leggen, is dit het enige middel om tegen een werknemer in te zetten voor het bevorderen van de re-integratie. Zodra de werknemer weer aan zijn verplichtingen voldoet moet het volledige loon weer doorbetaald worden. (Let wel, loon is een ruim begrip, kan ook gaan om 70% van het brutoloon).

Niet opvolgen van advies bedrijfsarts

Het gaat nog verder, wat nu als de werknemer het re-integratie advies van de bedrijfsarts niet opvolgt. Bijvoorbeeld: Bedrijfsarts heeft passende werkzaamheden voor 3 x 3 uur per week geadviseerd, maar de werknemer blijft volhouden volledig ziek te zijn en niet te kunnen re-integreren. De werkgever moet dan een waarschuwingsbrief sturen met daarin de dreiging dat bij het niet voldoen aan de re-integratieverplichtingen de werkgever het loon zal kunnen stopzetten. Als u dat als werkgever niet doet en de werknemer is na 2 twee jaar nog ziek, is er een grote kans dat het UWV een loonsanctie oplegt aan de werkgever.

Andersom kan natuurlijk ook. Wat als Bedrijfsarts/Verzekeringsarts vindt dat de werknemer nog wel kan re-integreren bij de werkgever, maar werkgever vindt van niet?

Laat u daarom goed adviseren

Wij begeleiden onze klanten met het omgaan met dergelijke problematieken. Laat u niet door emoties beïnvloeden en laat u door ons hierin bijstaan. Wilt u meer informatie neem dan contact met ons op.

Pien Hengeveld

Hr-adviseur
pien@felixxgroep.nl

Na haar studie rechten is Pien gestart met haar eigen Employee Journey. Ze is gestart als adviseur op het gebied... Lees verder