Nieuwe sectorindeling voor detacherings- en uitzendbedrijven

Nieuwe sectorindeling voor detacherings- en uitzendbedrijven

Nieuwe beschikking sectorindeling

Bedrijven die detacheren/uitzenden en die nu nog ingedeeld zijn in een vaksector ontvangen deze maand (oktober 2019) een nieuwe beschikking sectorindeling van de Belastingdienst die geldt vanaf 1 januari 2020. Voor het merendeel van deze werkgevers geldt namelijk dat zij vanaf 2020 geheel onder de ‘sector 52 uitzendbedrijven’ vallen. De norm hierbij is dat meer dan 50% van het premieloon wordt toegekend aan het ter beschikking stellen van personeel.

Nieuwe-sectorindeling

Gesplitste aansluiting

Slechts een kleine groep van deze werkgevers valt echter vanaf 2020 onder een gesplitste aansluiting, deels in sector 52 en deels in een andere sector. De norm hierbij is dat meer dan 15% maar minder dan 50% van het premieloon wordt toegekend aan het ter beschikking stellen van personeel. Het overige personeel wordt/blijft verder ingedeeld in de sector die voor de andere werkzaamheden geldt.

Uitsluitend payroll medewerkers

Niet alle gevallen waarin werknemers ter beschikking worden gesteld, vallen onder sector 52. Werkgevers die uitsluitend payroll medewerkers in dienst hebben, worden namelijk vanaf 1 januari 2020 ingedeeld in ‘sector 45 Zakelijke Dienstverlening III’.

Werknemers van een personeelsvennootschap

Werkgevers waarvan de werknemers in dienst zijn van een zogenoemde personeelsvennootschap en ter beschikking gesteld worden binnen het concern vallen hierbuiten en blijven ingedeeld in de sector die voor de inlenende concerndelen van toepassing is.

Maar hoe wordt dat dan vastgesteld? Uit de ‘Gegevensspecificaties aangifte loonheffingen 2019 bestemd voor softwareontwikkelaars’ is op te maken dat voor werknemers die loon of salaris ontvangen en die geen:

  • Ambtenaren zijn in de zin van de Ambtenarenwet 1929;
  • Directeur zijn van een nv/bv en wel verzekerd voor de werknemersverzekeringen;
  • Directeur-grootaandeelhouder zijn van een nv/bv en niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen.

(oftewel de ‘gewone’ werknemer) u verplicht bent de aard van de arbeidsverhouding op te geven. Voor uitzendkrachten is dit code 11, voor payrolling code 82 maar doorgaans zal daar, als u zelf leiding en toezicht over uw medewerker heeft, arbeidsovereenkomst code 1 opgegeven zijn. Of dit altijd zo consequent is/wordt opgegeven, kunnen wij niet bepalen. Uw eigen opgave zal mede aan de basis liggen van de hiervoor genoemde sectorindeling van de Belastingdienst.

Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten (StiPP)

Tot op heden is uitzenden en payrollen in juridische zin gelijk. Beide vormen van dienstverlening vallen onder de uitzendovereenkomst als bedoeld in artikel 7:690 BW. Bedrijven die meer dan 50% van het premieplichtig loon op jaarbasis ter beschikking stellen aan derden, zijnde de werkgever in de zin van artikel 7:690 van het Burgerlijk Wetboek worden gezien als uitzendonderneming en vallen onder de verplichtstellingsbeschikking van StiPP.

Wet Arbeidsmarkt in Balans

Met de invoering van de WAB per 1 januari 2020 krijgen payrollmedewerkers immers een ‘eigen’ payrollovereenkomst;

Artikel 7:692 BW
De payrollovereenkomst is de uitzendovereenkomst, waarbij de overeenkomst van opdracht tussen de werkgever en de derde niet tot stand is gekomen in het kader van het samenbrengen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt en waarbij de werkgever alleen met toestemming van de derde bevoegd is de werknemer aan een ander ter beschikking te stellen.

Geen gebruik maken van uitzendbeding

Payrollbedrijven kunnen hierbij geen gebruik maken van het zogenoemde ‘uitzendbeding’ en dienen dezelfde voorwaarden te krijgen als de werknemers van de inlener. Het pensioen is hiervan uitgezonderd.

‘Adequaat’ pensioen voor payrollers

Payrollers krijgen echter recht op een ‘adequaat’ pensioen. Het huidige StiPP-pensioen wordt hiervoor niet toereikend geacht. Wel is duidelijk dat de pensioenregel vanwege de complexiteit pas ingaat op 1 januari 2021 (een jaar later dus dan de WAB). Waar de pallrollovereenkomst volgens artikel 7:692BW gezien wordt als een bijzondere uitzendovereenkomst vallen payrollbedrijven en haar medewerkers ook na 1 januari 2020 onder de verplichtstelling van StiPP.

Hoe kan ik dit goed regelen?

Let op de inrichting van uw loonadministratie zodat u op 1 januari 2020 geen verrassing wacht. Heeft u desondanks nog vragen over dit onderwerp of wilt u onze hulp? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via ronald@felixxgroep.nl of via 085-083 10 00.

Ronald van Baardwijk

Compliance Officer
ronald.vanbaardwijk@felixxwerkt.nl

Ronald is sinds 1985 werkzaam in de financiële dienstverlening en heeft met zijn jarenlange ervaring.... Lees verder