Nieuwe cao voor Uitzendkrachten in 2022

Nieuwe cao voor Uitzendkrachten in 2022

Door de nieuwe cao voor Uitzendkrachten vindt er in 2022 een aantal veranderingen voor uitzenders en uitzendkrachten plaats. De nieuwe regels gaan op 1 januari 2022 in. De komende maanden geldt een overgangsperiode die ervoor zorgt dat uitzenders ervoor kunnen zorgen dat zij (gaan) voldoen aan de nieuwe cao. Weet u al wat er precies gaat veranderen?

Cao voor uitzendkrachten

Het contract van de uitzendkracht

Uitzendkrachten werken volgens een fasensysteem. Dit systeem geeft uitzendkrachten meer rechten en een betere (ontslag)bescherming op het moment dat hij/zij langer werkzaam is als uitzendkracht. Het fasensysteem bestaat uit drie verschillende fasen en is vastgelegd in de cao voor Uitzendkrachten. In 2022 worden fase A en fase B gewijzigd:

  • Fase A wordt verkort. Nu duurt deze fase 78 weken. Door de nieuwe cao wordt deze fase verkort naar 53 weken. Er komt een overgangsregeling voor uitzendkrachten die al in dit systeem zitten.
  • Fase B wordt ook verkort. Nu duurt deze fase maximaal vier jaar. Dit wordt in 2022 verkort naar drie jaar. Verder blijft het maximumaantal van zes contracten hetzelfde. Ook voor deze aanpassing geldt een overgangsregeling voor uitzendkrachten die al in dit systeem zitten.

Arbeidsvoorwaarden en salaris

In de nieuwe cao voor Uitzendkrachten wordt ook voorgesteld om de arbeidsvoorwaarden en het salaris gelijk te trekken met die van de werknemers die in dienst zijn bij de inlener. Deze aanpassing geeft de uitzendkracht recht op hetzelfde salaris als zijn/haar collega’s. In het artikel Dezelfde arbeidsvoorwaarden voor arbeidskrachten leest u hier meer over.

Pensioen

Uitzendkrachten kennen een wachtperiode. Dit is de periode voordat een uitzendkracht recht heeft op het opbouwen van pensioen. Deze wachtperiode wordt verkort van 26 gewerkte weken naar acht gewerkte weken.

Daarnaast verandert de pensioengrondslag door de nieuwe cao. De pensioengrondslag wordt verduidelijkt en verbreed. Hierdoor wordt het pensioengevend salaris voor uitzendkrachten als volgt berekend: Loon voor werknemersverzekeringen + pensioenpremie werknemer – fiscale bijtelling leaseauto + loon dat is uitgeruild voor vrije vergoedingen in verband met extraterritoriale kosten.

Arbeidsmigranten

In de nieuwe cao zijn ook de rechten van arbeidsmigranten opgenomen. Zo hebben zij de eerste twee maanden recht op een fulltime wettelijk minimumsalaris. Ook als er niet fulltime wordt gewerkt. Daarnaast dienen er afspraken gemaakt te worden over het voorkomen van schulden voordat de werkzaamheden voor de uitzender beginnen. Als laatste is een termijn van vier weken vastgesteld voor het verplicht verlaten van de huisvesting bij het einde van de uitzendovereenkomst.

De duurzame inzetbaarheid

Uitzendkrachten moeten duurzaam ingezet kunnen worden en er moet extra worden geïnvesteerd in innovatieve arbeidsmarktprojecten.

Onwerkbaar weer

De Uitzendkracht behoudt het recht op loondoorbetaling op het moment dat er niet gewerkt kan worden door onwerkbaar weer.

Heeft u nog vragen?

Heeft u nog vragen over de nieuwe cao voor Uitzendkrachten? Neem dan contact op via info@felixxgroep.nl of via 085-083 10 00. Wij zijn u graag van dienst.

Ralph van Putten

Pensioen- & Arbeidsvoorwaardenadviseur
ralph@felixxgroep.nl

Ralph heeft de studies Nederlands recht en Organisatiewetenschappen behaald aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.... Lees verder