Medezeggenschapsrecht voor ‘kleine’ werkgevers

Medezeggenschapsrecht voor ‘kleine’ werkgevers

Wet over communicatieverplichting per 1 januari 2019 uitgebreid

Spreekt u met uw medewerkers weleens over pensioen? Weten uw medewerkers hoeveel geld zij later krijgen en wat er is geregeld bij overlijden? Hebben zij medezeggenschapsrecht? Als u een pensioenregeling aanbiedt, dan moet u uw medewerkers hierover goed informeren en hen soms ook raadplegen. Deze verplichtingen zijn vastgelegd in de Wet en zijn onderdeel van uw zorgplicht. Per 1 januari 2019 is voor kleine werkgevers (werkgevers met minder dan 50 medewerkers) de communicatieverplichting uitgebreid. Voorkom vervelende geschillen met uw medewerkers over de pensioenregeling. In dit artikel leest u meer informatie over de wettelijke uitbreiding van de communicatieverplichting en het invullen hiervan.

Medezeggenschapsrecht

Voor wie geldt de uitbreiding van de communicatieverplichting?

Deze geldt voor werkgevers die minder dan 50 medewerkers in dienst hebben. Voor de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) zijn dit de ‘kleine’ werkgevers. Daarnaast geldt dat deze werkgevers zelf direct een besluit kunnen nemen over de inrichting van de pensioenregeling. Deze werkgevers zijn verplicht minstens twee keer per jaar in een personeelsvergadering bij elkaar te komen. Vanaf 10 medewerkers kan er ook een personeelsvertegenwoordiging worden ingesteld. Dit orgaan zorgt ervoor om uw medewerkers efficiënter te bereiken.

Wat is er aan de hand?

Per 1 januari 2019 is het medezeggenschapsrecht voor de personeelsvergadering (PV) en -personeelsvertegenwoordiging (PVT) uitgebreid. Deze zijn nu als volgt.

Adviesrecht: Zodra een wijziging van de pensioenregeling betrekking heeft op minstens 25% van de medewerkers, moet u de PV/PVT om advies vragen. Om tot een gedegen advies te komen mag een PV/PVT een (pensioen)deskundige inschakelen. Als een werkgever hier toestemming voor geeft, komen de kosten van de deskundigen voor rekening van de werkgever.

Informatierecht: De PV/PVT heeft toegang tot de (schriftelijke) gegevens die zij nodig hebben voor de vergadering. Ook moet een werkgever de PV/PVT zo snel mogelijk informeren over elke vaststelling, wijziging of intrekking van de pensioenovereenkomst.

Initiatiefrecht: Pensioen kan door een PV/PVT zelf op de agenda worden geplaatst ter bespreking.

Geschillenregeling: Zijn er geschillen over de naleving van de hierboven genoemde medezeggenschapsrechten? Dan is de Kantonrechter bevoegd om hierover te beslissen.

Bovenstaande rechten komen grotendeels overeen met de rechten van een Ondernemingsraad (OR). Een belangrijk verschil in de bevoegdheden tussen een OR en een PV/PVT is dat een OR instemmingsrecht heeft. Een PV/PVT heeft dit (nog) niet.

Hulp bij de communicatieverplichtingen richting OR en PV/PVT

Pensioen blijft een complex onderwerp. Toch moet u hierover blijven communiceren richting de medewerkers en eventueel de PV/PVT. Doet u dit niet optimaal? Dan kunt u later aansprakelijk of schadeplichtig worden gesteld. Laat u daarom bijstaan door een van de specialisten van Felixx.® Door ervaringen aan de zijde van zowel de werkgever als de personeelsvertegenwoordiging weten wij goed wat aan beide kanten speelt en van belang is.

Start in ieder geval met een eenvoudige sessie met uitleg

Deze begeleiding kan bestaan uit een eenvoudige sessie met uitleg over de (wijziging van de) pensioenregeling tot aan een volledige begeleiding bij het traject over het vragen van advies aan de PV/PVT. Meer weten over onze ondersteuning bij trajecten waarbij een OR of PV/PVT betrokken is? Bel vrijblijvend naar 035–698 27 10 of stuur een email naar ralph@felixxgroep.nl. Neem contact met ons op.

Ralph van Putten

Pensioen- & Arbeidsvoorwaardenadviseur
ralph.vanputten@felixxwerkt.nl

Ralph heeft de studies Nederlands recht en Organisatiewetenschappen behaald aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.... Lees verder