Actualiteiten waardeoverdracht en afkoop klein pensioen

Actualiteiten waardeoverdracht en afkoop klein pensioen

Actualiteiten waardeoverdracht en afkoop klein pensioen

Op 12 december 2017 heeft de Eerste Kamer de ‘Wet waardeoverdracht klein pensioen’ aangenomen. Kleine pensioenen zijn (ouderdoms)pensioenen met een uitkering die lager is dan 474,11 per jaar (2018). In Nederland zijn er hiervan zo’n 4,5 miljoen. Deze pensioenen vormen voor pensioenuitvoerders een grote belasting, zowel administratief als financieel. Door deze nieuwe Wet wordt het voor pensioenuitvoerders vanaf 1 januari 2019 mogelijk om deze pensioenen automatisch over te dragen. Het mes snijdt dan aan twee kanten: aan de ene kant een efficiëntere administratie voor de pensioenuitvoerder en aan de andere kant behoud van pensioenen bij de (gewezen) deelnemer.

Waardeoverdracht

Nieuwe kleine pensioenen (vanaf 2018)

Vooralsnog geldt de hierboven genoemde automatische waardeoverdracht alleen voor kleine pensioenen die zijn ontstaan na 1 januari 2018. De pensioenuitvoerder krijgt het recht tot automatische overdracht als de deelnemer van werkgever verandert en als gevolg hiervan een nieuwe pensioenuitvoerder krijgt.

Automatische waardeoverdracht

De automatische waardeoverdracht geldt alleen voor klein ouderdomspensioen van 474,11. Voor afkoop van een klein partner,- of wezenpensioen en klein bijzonder partnerpensioen bij echtscheiding blijven de bestaande regels gelden. Volgens de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel is dit gedaan omdat de uitkering bij deze vormen van nabestaandenpensioen afhankelijk is van andere omstandigheden dan bij ouderdomspensioen het geval is.

Bestaande kleine pensioenen (tot 2018)

Voor kleine pensioenen die vóór 1 januari 2018 zijn ontstaan blijft de huidige regelgeving voorlopig gelden. Bij algemene maatregel van bestuur zal gefaseerd worden ingevoerd dat ook bestaande kleine pensioenen worden overgedragen. Voor deze aanpak is gekozen omdat er anders teveel pensioenen in één keer zouden moeten worden overgedragen. Dit kan bij uitvoerders tot organisatorische en financiële problemen leiden.

Het ‘nettopensioen’, voor medewerkers met een inkomen boven het maximaal pensioengevend salaris van 105.075 (2018), valt buiten de automatische waardeoverdracht omdat deze vorm van pensioen niet overal wordt gevoerd.  

Afkoop

De huidige regeling om, met instemming van de (gewezen) deelnemer of gepensioneerde klein ouderdomspensioen op de pensioendatum af te kopen, blijft bestaan. Daar wordt aan toegevoegd dat, als de deelneming na 1 januari 2018 eindigt, de pensioenuitvoerder mag afkopen als hij tenminste vijf jaar lang één keer per jaar heeft geprobeerd om de waarde over te dragen. Voor beëindiging van deelname in het jaar 2018 zelf begint deze periode van 5 jaar pas te tellen vanaf 1 januari 2019.

Als de pensioenuitvoerder wil afkopen vóór de AOW-ingangsdatum, heeft de gewezen deelnemer het recht om afkoop uit te laten stellen naar de AOW-ingangsdatum.

Heel klein pensioen

Een pensioenuitvoerder mag jaarlijkse pensioenuitkeringen lager dan Є 2 laten vervallen. Deze pensioenen vallen onder de noemer ‘heel klein pensioen’.

Pensioenregister

Het pensioenregister wordt de centrale gegevensuitwisselaar tussen de pensioenuitvoerders. De pensioenuitvoerder kan aan de hand van het Burgerservicenummer van een deelnemer checken of deze elders pensioen opbouwt en zo ja, bij welke pensioenuitvoerder dit is.

Overige wijzigingen

Daarnaast zijn in de wet nog de volgende punten geregeld:

  • Het bezwaarrecht uit artikel 83, lid 2a van de Pensioenwet op grond waarvan de deelnemer waardeoverdracht kan tegenhouden, is niet meer van toepassing als het (interne) overdracht betreft van aanspraken die worden herrekend naar een hogere fiscale pensioenrichtleeftijd.
  • Internationale waardeoverdracht mag niet resulteren in afkoopmogelijkheden die ruimer zijn dan de mogelijkheden die de Pensioenwet biedt.
  • Als een gescheiden deelnemer zijn pensioen internationaal wil overdragen, is voor die overdracht voortaan instemming van de ex-partner nodig.

Laat ons u adviseren

Gaat u bijna met pensioen en wilt u weten wat uw mogelijkheden zijn neem dan gerust contact met ons op. De specialisten van Felixx.® zijn u graag van dienst.

Gijs Paping

Pensioenadviseur
gijs.paping@felixxwerkt.nl

Als pensioenconsultant met een jarenlange ervaring in assurantiën weet Gijs als geen ander wat er speelt… Lees verder