Gevolgen van het Pensioenakkoord voor de opgebouwde pensioenen

Gevolgen van het Pensioenakkoord voor de opgebouwde pensioenen

Het Pensioenakkoord gaat over de toekomstige pensioenopbouw. Daarnaast is opgenomen hoe het partnerpensioen in de toekomst wordt vastgesteld. Wat gebeurt er eigenlijk met de pensioenen die tot op heden zijn opgebouwd? Blijven deze bestaan, komen deze te vervallen of worden de aanspraken overgedragen naar het nieuwe pensioenstelsel? In dit artikel leest u hier meer over.

Opgebouwde pensioenen

Eén antwoord per pensioensoort 

 

Beschikbare premieregeling

Voor bestaande beschikbare premieregelingen is het antwoord op bovenstaande vragen eenvoudig. De bestaande beleggingen, oftewel de opgebouwde pensioenen, blijven in stand. Het Pensioenakkoord heeft namelijk geen invloed op bestaande beleggingen. Wel dient de toekomstige pensioenopbouw te voldoen aan de nieuwe regel- en wetgevingen en/of het overgangsregime.

Middelloonregeling bij een verzekeraar

Ook in het geval van een middelloonregeling bij een verzekeringsmaatschappij blijven de reeds opgebouwde pensioenen ongewijzigd in stand. De hoogte van de pensioenuitkeringen en eventuele indexaties blijven gegarandeerd door de verzekeraar. Wel dient de toekomstige pensioenopbouw plaats te vinden in een beschikbare premieregeling.

Bedrijfstakpensioenfonds

Wanneer een werkgever aangesloten is bij een bedrijfstakpensioenfonds wordt het iets lastiger. Met het Pensioenakkoord beogen de sociale partners een meer flexibele pensioenuitkering. Dankzij de voortdurend lage rentes zijn veel pensioenuitkeringen al lange tijd niet geïndexeerd. Door de nieuwe richtlijnen van het Pensioenakkoord kunnen de pensioenuitkeringen makkelijker worden verhoogd of verlaagd. Deze nieuwe richtlijnen zijn echter pas van toepassing op bestaande pensioenaanspraken als deze worden overgedragen naar het nieuwe pensioenstelsel. Deze overdracht wordt invaren genoemd.

De sociale partners hebben afgesproken dat invaren de standaard wordt bij de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. Slechts in het geval dat er door invaren onevenredige effecten ontstaan, zal hier vanaf worden gezien. Zoals het er nu naar uitziet, hebben werknemers geen individuele mogelijkheid om bezwaar te maken tegen het invaren van de bestaande pensioenaanspraken in het nieuwe pensioenstelsel. De gezamenlijke rechten van alle werknemers worden wel gewaarborgd via het Verantwoordingsorgaan (VO), het Belanghebbendenorgaan (BO) en de Vereniging van Gepensioneerden (VVG).

Partnerpensioen op risicobasis

De laatste jaren worden de meeste partner- en wezenpensioenen verzekerd op risicobasis. Dat betekent dat er geen waarde in de verzekering wordt opgebouwd. In het nieuwe pensioenstelsel wordt de hoogte van het partnerpensioen op een andere wijze vastgesteld. De hoogte van het partnerpensioen is dan niet langer afhankelijk van de diensttijd. Het partnerpensioen dat in het verleden op risicobasis verzekerd is geweest, kan dan dus komen te vervallen.

Partnerpensioen op opbouwbasis bij een verzekeraar

Met name bij de middelloon- en eindloonregelingen uit het verleden werd het partnerpensioen op opbouwbasis verzekerd. Er was een aparte spaarpot waarin waarde werd opgebouwd voor het partnerpensioen. Deze aanspraken blijven in het nieuwe systeem in stand. De opgebouwde aanspraken komen bovenop de nieuwe aanspraken op het partnerpensioen in het nieuwe pensioenstelsel.

Partnerpensioen bij een bedrijfstakpensioenfonds

Voor het partnerpensioen bij een bedrijfstakpensioenfonds spelen precies dezelfde vraagstukken rondom invaren als bij het ouderdomspensioen bij een bedrijfstakpensioenfonds.

Tijdelijk partnerpensioen (Anw-hiaatpensioen)

Sinds de omzetting van de Algemene Weduwen- en Wezenwet (AWW) in de Algemene nabestaandenwet (Anw) is in veel pensioenregelingen een tijdelijk partnerpensioen toegezegd. De hoogte van deze pensioenuitkering is niet afhankelijk van de diensttijd en het salaris van de werknemer. De uitkering geldt tot de pensioendatum van de partner. Op dit moment is het nog niet duidelijk in hoeverre het Anw-hiaatpensioen geraakt wordt door het Pensioenakkoord.

Welke impact heeft het Pensioenakkoord op uw pensioenregeling?

Wij helpen u graag bij het in kaart brengen van de gevolgen van het Pensioenakkoord op uw pensioenregeling. Met dit inzicht kunnen u en uw werknemers gefundeerde keuzes maken. Heeft u hulp nodig? Neem contact met ons op via info@felixxgroep.nl of telefonisch via 085-083 10 00.

Maaike Hageman

Commercieel projectmedewerkster
maaike@felixxgroep.nl

Maaike heeft de studie Commerciële Economie, afstudeerrichting Sportmarketing, aan de Johan Cruyff Academy afgerond. Lees verder