De rol en verantwoordelijkheden van de preventiemedewerker volgens de Arbowet

De rol en verantwoordelijkheden van de preventiemedewerker volgens de Arbowet

Veiligheid op de werkvloer is van essentieel belang in elke organisatie. De Arbowet, de Nederlandse wetgeving omtrent arbeidsomstandigheden, legt daarom specifieke verplichtingen op met betrekking tot het aanstellen van een preventiemedewerker. Deze persoon heeft als taak ervoor te zorgen dat alle werknemers werken in een veilige en gezonde omgeving. In dit artikel zullen we de rol en verantwoordelijkheden van de preventiemedewerker volgens de Arbowet nader bekijken.

Preventiemedewerker

Wat staat er in de Arbowet?

Volgens artikel 13 van de Arbowet moet elk bedrijf minstens één medewerker aanwijzen als preventiemedewerker. Deze persoon fungeert als aanspreekpunt voor alles wat te maken heeft met veiligheid, gezondheid en welzijn op de werkvloer. Het is echter belangrijk op te merken dat een bedrijf alleen iemand van buiten mag aanstellen als preventiemedewerker als de taken te complex worden voor interne kandidaten. In bedrijven met maximaal 25 werknemers kan de werkgever zelf als preventiemedewerker optreden.

Daarnaast vereist de wet dat, indien een bedrijf een ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging (PVT) heeft, deze organen moeten instemmen met de benoeming van de preventiemedewerker en diens positie.

De kennis van de preventiemedewerker

Het is van cruciaal belang dat de preventiemedewerker over voldoende kennis en ervaring beschikt om zijn of haar taken effectief uit te voeren. De werkgever is verantwoordelijk voor het verstrekken van de  benodigde middelen en trainingen om de kennis van de preventiemedewerker te vergroten en taken adequaat uit te voeren. Dit kan onder meer inhouden dat de preventiemedewerker specifieke cursussen of opleidingen volgt die relevant zijn voor zijn of haar functie.

De wettelijke taken van de preventiemedewerker

De taken van de preventiemedewerker zijn divers en omvatten onder andere het uitvoeren van risico-inventarisaties en -evaluaties (RI&E), het opstellen van een plan van aanpak om risico’s te verminderen of elimineren, het adviseren van de werkgever en medewerkers over veiligheidsmaatregelen, het organiseren van voorlichting en instructie over veilig werken, en het coördineren van maatregelen bij calamiteiten of noodsituaties.

Uitbreiden van de taken

Naast de wettelijke verplichtingen kan de werkgever het takenpakket van de preventiemedewerker uitbreiden. Enkele mogelijkheden zijn:

  • Bijhouden en Registreren van Bedrijfsongevallen: De preventiemedewerker houdt bedrijfsongevallen bij en analyseert deze om toekomstige incidenten te voorkomen.
  • Vertrouwenspersoon zijn: De preventiemedewerker fungeert als vertrouwenspersoon voor vragen, problemen en klachten met betrekking tot arbeidsomstandigheden.
  • Organiseren van Samenwerking met bedrijfshulpverlening: De preventiemedewerker coördineert de samenwerking met bedrijfshulpverlening, waaronder het organiseren van trainingen en het opstellen van noodplannen.

Deze uitbreidingen dragen bij aan een proactieve benadering van veiligheid en gezondheid op de werkvloer, wat het welzijn van medewerkers bevordert en de organisatie ten goede komt.

Conclusie

De preventiemedewerker vervult een essentiële rol binnen een organisatie om de veiligheid en gezondheid van alle medewerkers te waarborgen. Door te voldoen aan de wettelijke verplichtingen en de preventiemedewerker de benodigde ondersteuning te bieden, kan een bedrijf een veilige en gezonde werkomgeving creëren waarin medewerkers optimaal kunnen functioneren.

Heeft u vragen?

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op via info@felixxwerkt.nl of 085-083 10 00.

Verena van Keulen

Casemanager
verena.vankeulen@felixxwerkt.nl

Na meer dan 23 jaar in de arbodienstverleningsbranche in een commerciële functie wilde Verena haar carrière een andere koers laten varen... Lees verder