Compensatie transitievergoeding

Compensatie transitievergoeding

Vanaf 1 april 2020

Het is sinds de invoering van het nieuwe ontslagrecht gemeengoed geworden dat werkgevers een arbeidsovereenkomst na twee jaar arbeidsongeschiktheid niet beëindigen. Dit gebeurt om te voorkomen dat een verplichting tot betaling van de transitievergoeding ontstaat. De nieuwe wet met betrekking tot compensatie transitievergoeding moet hier een einde aan maken.

Compensatie-transitievergoeding

Transitievergoedingen die na 1 juli 2015 zijn betaald worden gecompenseerd

Het oplopende aantal slapende dienstverbanden dat hierdoor ontstaan is was de ministers van Sociale Zaken een dusdanige doorn in het oog dat zij hiervoor een nieuwe wet hebben geformuleerd. Deze wet moet het voor werkgevers aantrekkelijker maken om het dienstverband na twee jaar arbeidsongeschiktheid wel te beëindigen. Goed nieuws dus voor oude dossiers en de toekomst.

Wat moet u doen tot 1 april 2020?

Wanneer u als werkgever nog lopende gevallen van langdurige ziekte of arbeidsongeschiktheid heeft dan dient u er rekening mee te houden dat aan het einde van de twee jaar nog maar twee reële opties zijn:

 • U heeft alle re-integratie inspanningen gedaan en dient in de 89e week een WIA-aanvraag in ten behoeve van de ontslagvergoeding.
 • U stelt samen met de medewerker een vaststellingsovereenkomst vast.

De WIA-aanvraag

Voordat een ontslagvergunning kan worden aangevraagd moet het UWV eerst de WIA-aanvraag hebben beoordeeld. In deze aanvraag dienen alle re-integratie documenten aan het UWV te worden verstrekt zodat kan worden beoordeeld of werknemer en werkgever voldoende hebben gedaan om de werknemer weer aan het werk te krijgen. Dit kan drie uitkomsten hebben:

 • U heeft goed genoeg uw best gedaan met het re-integreren, u krijgt een ontslagvergunning en de transitievergoeding kan worden vastgesteld.
 • U heeft niet goed genoeg u best gedaan en krijgt een loonsanctie. Dit houdt in dat het loon een jaar langer moet worden doorbetaald en dat betekent de ontslagvergunning nog niet wordt afgegeven.
 • De werknemer heeft overal bezwaar tegen gemaakt en weinig echte pogingen gedaan om te re-integreren. In dat geval wordt de werknemer in zijn WIA-uitkering gekort en zal de ontslagvergunning worden afgegeven.

Hoogte transitievergoeding bij ontslag met vergunning

Wanneer u de ontslagvergunning bij het UWV heeft aangevraagd dan kunt u het dienstverband beëindigen. U heeft hier zes weken de tijd voor. De hoogte van de uit te keren transitievergoeding is onder andere afhankelijk van de duur van het dienstverband. Het komt er grof gezegd op neer dat u per gewerkt jaar 1/3 maandsalaris aan transitievergoeding moet betalen.

Hoe werkt de nieuwe compensatieregeling?

De wet komt er op neer dat werkgevers vanaf 1 april 2020 bij het UWV een verzoek kunnen indienen tot het verstrekken van een vergoeding ter hoogte van de transitievergoeding die de werkgever aan de werknemer heeft betaald bij beëindiging van het dienstverband. De reden van beëindiging is een ziekte of gebrek waardoor de werknemer niet meer in staat is om de bedongen arbeid te verrichten.

Aan welke regels is de compensatieregeling onderhevig?

De wet stelt wel een aantal regels voor het in aanmerking komen voor deze compensatieregeling:

 • de werknemer is ontslagen wegens langdurige ziekte;
 • de werknemer had op grond van de wet recht op een transitievergoeding;
 • de werkgever heeft de transitievergoeding betaald aan de werknemer.

Daarbij moet u de volgende zaken kunnen aantonen:

 • de ontslagvergunning van het UWV of de ontbindingsbeschikking van de rechter;
 • de beëindigingsovereenkomst, als het een ontslag met wederzijds goedvinden betrof. Uit deze beëindigingsovereenkomst moet blijken dat de werknemer is ontslagen wegens langdurige ziekte;
 • gegevens die zijn gebruikt om de hoogte van de transitievergoeding te berekenen. Bijvoorbeeld documenten die aantonen hoe hoog het bruto maandsalaris was en hoe lang het dienstverband heeft geduurd;
 • een bewijs dat de (hele) transitievergoeding is betaald, bijvoorbeeld een bankafschrift.

De regeling is van toepassing met terugwerkende kracht!

De regeling is van toepassing op werkgevers die na 1 juli 2015 een transitievergoeding hebben uitgekeerd aan werknemers wier arbeidsovereenkomst is geëindigd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid.

Beëindigen slapende dienstverbanden

Wanneer slapende dienstverbanden hiermee worden beëindigd dan telt de duur van het volledige dienstverband mee in de berekening voor van de transitievergoeding. Echter, over de tijd dat de medewerker een slapend dienstverband had, wordt géén compensatie gegeven.

Laat ons u de regie uit handen nemen

Wij begeleiden onze klanten met het omgaan met dergelijke dossiers. Heeft u werknemers gehad die sinds 2015 uit dienst zijn gegaan omdat zij langdurig ziek waren? Heeft u toen ook een transitievergoeding betaald? Laat u door ons hierin bijstaan. Wilt u meer informatie neem dan contact met ons op.

Pien Hengeveld

Hr-adviseur
pien@felixxgroep.nl

Na haar studie rechten is Pien gestart met haar eigen Employee Journey. Ze is gestart als adviseur op het gebied... Lees verder