CO2 rapportage

CO2 rapportage

Organisaties met 100 werknemers of meer zijn vanaf 1 januari 2024 verplicht jaarlijks te rapporteren over het zakelijke verkeer en woon-werkverkeer van werknemers. Om werkgevers te helpen bij het invullen van deze ‘CO2-rapportage’, is een handreiking gepubliceerd.

CO2 rapportage

Waarom een CO2 rapportageplicht?

De rapportageplicht komt voort uit het Klimaatakkoordwaarin één van de afspraken is om met de werkgebonden personenmobiliteit (WPM) minimaal 1,5 megaton CO2 minder uit te stoten in 2030. De handreiking ‘Gegevensverzameling werkgebonden personenmobiliteit’ (pdf) van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat verduidelijkt wanneer een organisatie precies rapportageplichtig is. Zo valt onder ‘werknemer’ iedereen die op grond van een arbeidsovereenkomst of publiekrechtelijke aanstelling maandelijks minimaal 20 uur werk verricht én op 1 januari van het jaar waarover de werkgever rapporteert in dienst is. Werknemers die na deze peildatum in dienst komen, tellen niet mee om vast te stellen of de organisatie 100 werknemers of meer heeft, maar moeten wel meegenomen worden in de rapportage.

Niet altijd rapportageplicht bij 100 werknemers of meer

Werkgevers die boven deze grens uitkomen maar geen financiële vergoeding, vervoersbewijs voor openbaar vervoer, fiets, bromfiets, personenauto, motorfiets of andere mobiliteitsvoorziening beschikbaar stellen voor woon-werkverkeer of zakelijk verkeer, voeren hiervoor geen administratie en vallen daarom niet onder de rapportageverplichting. Vergoedt een werkgever reiskosten als onderdeel van een uitruilsysteem of cafetariamodel, dan valt hij wél onder de rapportageverplichting, omdat het cafetariamodel een mogelijkheid is om vergoedingen aan te wenden voor reiskosten.

Het is goed om stil te staan bij het demissionair kabinet en de gevolgen van deze op Prinsjesdag 2023 en de plannen voor 2024. Het kan voorkomen dat precieze percentages en plannen tóch veranderen bij de vorming van een nieuw kabinet.

Heeft u vragen?

Neem dan contact met ons op via info@felixxloon.nl of 023-531 80 00.