Bevoegdheden ondernemingsraad verder uitgebreid

Bevoegdheden ondernemingsraad verder uitgebreid

Op 21 juni 2016 heeft de Eerste Kamer een gat in de pensioenwetgeving gedicht. Dit deed zij door in te stemmen met een uitbreiding van het instemmingsrecht van de ondernemingsraad. Welke gevolgen hebben de ruimere bevoegdheden voor de relatie tussen de werkgever en de ondernemingsraad? Op welke wijze dient een werkgever hier mee om te gaan? Lees meer over de bevoegdheden van de ondernemingsraad.

InstemmingOR

Wat is er aan de hand?

In eerste instantie zijn de werkgever en de werknemer beide verantwoordelijk voor de arbeidsvoorwaarden pensioen. Wanneer een ondernemingsraad (OR) de werknemersbelangen behartigt, dan moet de werkgever bij aanpassing van bepaalde onderwerpen toestemming vragen aan de OR, het zogenaamde instemmingsrecht. Op welke onderwerpen een ondernemingsraad het instemmingsrecht had, was niet altijd even duidelijk. De recente wetswijziging heeft hier duidelijkheid in gegeven

Wat is er aangepast?

Zodra de pensioenovereenkomst of de pensioenopbouw worden aangepast, moet er instemming worden gevraagd aan de ondernemingsraad. Ongeacht of de pensioenuitvoerder een pensioenfonds of een verzekeraar is. Bij een verzekerde regeling was dit altijd al verplicht. Met de wetswijziging is het instemmingsrecht uitgebreid naar pensioenregelingen die vallen onder pensioenfondsen, zoals een ondernemingspensioenfonds. Ook de opkomst van het Algemeen Pensioenfonds (APF) heeft ongetwijfeld meegespeeld in een uitbreiding van de zeggenschap van de ondernemingsraad voor regelingen bij pensioenfondsen.

Voor welke situaties is het instemmingsrecht niet uitgebreid?

Het soort pensioenuitvoerder is dus niet meer relevant om te bepalen of er instemming nodig is bij het aanpassen van de pensioenovereenkomst. Dit geldt echter niet als een werkgever verplicht is aangesloten bij een bedrijfstakpensioenfonds. Dan wordt van de sociale partners verwacht dat zij de belangen van de werknemers voldoende hebben gewaarborgd. Ditzelfde geldt ook voor werkgevers die vallen onder een cao waarin afspraken zijn gemaakt over de pensioenregeling.

Ook wijzigingen in de uitvoeringsovereenkomst moet u voorleggen aan de OR

In een uitvoeringsovereenkomst worden de afspraken tussen de werkgever en de pensioenuitvoerder over de ‘ uitvoering’ van de pensioenregeling vastgelegd. Vroeger was dit altijd het domein van de werkgever en de uitvoerder. Tegenwoordig worden steeds meer afspraken die van invloed zijn op de pensioenovereenkomst, opgenomen in de uitvoeringsovereenkomst. In dat geval moet de OR ook instemmen met deze aanpassing. Denk hierbij aan de wijze van vaststellen van de premie en de keuze voor een pensioenuitvoerder. Dit geldt zeker als een werkgever het voornemen heeft om de pensioenregeling bij een buitenlandse uitvoerder te verzekeren.

Maak heldere afspraken met de OR over het instemmingsrecht

De werkgever is verplicht om aan de OR instemming te vragen over aanpassingen die de pensioenovereenkomst raken. Daarnaast kan een werkgever met de OR afspreken dat ook andere pensioen gerelateerde onderdelen, die niet de pensioenovereenkomst raken, onderworpen kunnen zijn aan instemming van de OR. Door hier tijdig afspraken over te maken, voorkomt een werkgever op het moment van het aanpassen spanningen over de bevoegdheden van de OR.

Informeer de ondernemingsraad altijd

Ook al is een aanpassing van een onderdeel van de pensioenregeling niet instemmingspichtig, een werkgever is altijd verplicht om de ondernemingsraad hierover te informeren. Dit bevordert ook de samenwerking met de ondernemingsraad. Indien u ondersteuning nodig heeft bij instemmings- of informatietrajecten richting uw ondernemingsraad, dan is Felixx.® u graag van dienst. Als adviseur hebben wij veel ervaring met OR-trajecten. Wij worden regelmatig ingeschakeld voor zowel de rol als adviseur van de werkgever, als van de ondernemingsraad bij OR-trajecten. Hierdoor kunnen wij ervoor zorgen dat de samenwerking tussen de werkgever en OR op efficiënte en constructieve wijze verloopt. Neem contact met ons op over de bevoegdheden van de ondernemingsraad.

Ralph van Putten

Pensioen- & Arbeidsvoorwaardenadviseur
ralph.vanputten@felixxwerkt.nl

Ralph heeft de studies Nederlands recht en Organisatiewetenschappen behaald aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.... Lees verder