Betaald ouderschapsverlof, dit komt er bij kijken

Betaald ouderschapsverlof, dit komt er bij kijken

2 augustus 2022 gaat de nieuwe regeling betaald ouderschapsverlof in. In een eerder gepubliceerd artikel leggen wij uit wat betaald ouderschapsverlof inhoudt. In dit artikel willen wij u van meer informatie voorzien over het aanvragen en weigeren van dit verlof. Daarnaast geven wij inzicht in de opbouw van vakantiedagen, vakantietoeslag en het pensioen van de werknemer gedurende het verlof.

Betaald ouderschapsverlof

Betaald ouderschapsverlof

Uw werknemer kan vanaf 2 augustus 2022 gedurende 9 van de 26 weken betaald ouderschapsverlof opnemen en daarvoor een uitkering van het UWV krijgen. Het gaat om een UWV-uitkering van 70% van zijn of haar dagloon. Ontvangt uw werknemer meer dan het maximumdagloon? Dan heeft uw werknemer recht op 70% van het maximum dagloon. Uw werknemer kan het verlof opnemen wanneer hij of zij dat wil. Echter, wel voordat het kind één jaar wordt.

Bij adoptie kan uw werknemer het verlof opnemen gedurende het eerste jaar na de dag van de feitelijke opneming ter adoptie. De enige voorwaarde is dat het verlof moet zijn opgenomen voordat het kind 8 jaar wordt.

Aanvragen van verlof

Als werkgever dient u de aanvraag in bij het UWV. Dit kan door middel van een aanvraagformulier dat door het UWV beschikbaar is gesteld. Naar aanleiding van de aanvraag stelt het UWV de hoogte en de maximale duur van de uitkering vast. Mocht het verlof al zijn ingegaan, dan kan de uitkering achteraf worden aangevraagd. De aanvraag voor de uitkering moet in gehele weken worden aangevraagd. U kunt maximaal drie aanvragen doen. Daarnaast kunnen aanvragen worden ingediend tot drie maanden nadat het kind van uw werknemer één jaar is geworden.

Let op! U kunt betaald ouderschapsverlof niet aanvragen op het moment dat uw werknemer volledig arbeidsongeschikt is.

Weigeren van verlof

U mag het verzoek van uw werknemer niet weigeren. U mag wel de verdeling van de werkuren weigeren als uw verlof het bedrijf ernstig in de problemen brengt. In dat geval is het verstandig om met uw werknemer een andere verdeling van de werkuren te bespreken. Dit kan tot vier weken vóór de ingangsdatum van het ouderschapsverlof.

Het recht van de werknemer om betaald ouderschapsverlof op te nemen en de wijzigingsbevoegdheid van de werkgever kunnen niet met elkaar overeenkomen. Wanneer uw werknemer verlof aanvraagt vlak voor de eerste verjaardag van het kind, is er weinig ruimte om het verlof naar een latere periode te verschuiven. Aangezien de wet geen voorrangsregeling kent, kan het onmogelijk worden om het verlof nog op te nemen vóór de eerste verjaardag. Dit zal voor een rechter zwaar wegen als hierover een conflict ontstaat.

Naar aanleiding van het bovenstaande is het verstandig om uw werknemers actief te stimuleren om het ouderschapsverlof op tijd aan te vragen.

Vakantiedagen

Voor het opbouwen van vakantiedagen geldt: als er sprake is van loon dan bouwt de werknemer vakantiedagen op. In een aantal situaties is er geen sprake van loonbetaling, maar van een uitkering. Denk bijvoorbeeld aan het aanvullende geboorteverlof en het betaalde ouderschapsverlof. Ook dan bouwt de werknemer vakantiedagen op. Dit is in de wet zo vastgelegd.

Let op! Er kan bij een schriftelijke overeenkomst worden afgeweken van het aantal bovenwettelijke vakantiedagen.

Vakantietoeslag

De opbouw van de vakantietoeslag wordt tijdens het betaalde ouderschapsverlof voortgezet. Over de opbouw van de vakantietoeslag kunnen in de cao afwijkende afspraken staan. Het is ook toegestaan om hierover zelf andere afspraken te maken. Er moet wel zijn opgenomen dat de som van het loon plus de vakantietoeslag over alle gewerkte uren ten minste 108% van het minimumloon is.

Pensioenopbouw

Ouderschapsverlof is al opgenomen als pensioengevende periode in artikel 10a van het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965. Toch is de pensioenopbouw afhankelijk van de afspraken tussen werkgever, werknemer en pensioenuitvoerder. Over de pensioenopbouw tijdens het ouderschapsverlof is wettelijk niets vastgelegd. Het hangt dus af van de afspraken in de cao, het arbeidsvoorwaardenreglement of de pensioenregeling.

Wij helpen u graag

Wilt u meer informatie over de regeling? Wij zijn u graag van dienst! Neem contact met ons op via info@felixxgroep.nl of telefonisch via 085-083 10 00 .

Ralph van Putten

Pensioen- & Arbeidsvoorwaardenadviseur
ralph.vanputten@felixxwerkt.nl

Ralph heeft de studies Nederlands recht en Organisatiewetenschappen behaald aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.... Lees verder