Besteed meer aandacht aan uw RI&E vanwege het thuiswerken

Besteed meer aandacht aan uw RI&E vanwege het thuiswerken

RI&E helpt u aan uw verplichtingen te voldoen

Het aantal arbeidsongevallen stijgt nog ieder jaar. Uit onderzoek blijkt dat werkgevers die actief met een RI&E (Risico Inventarisatie & -Evaluatie) werken de risico’s in hun bedrijf beter beheersen. Dit leidt tot minder uitval, minder ongevallen en lagere kosten. In een eerder artikel hebben wij al aandacht besteed aan het opstellen van een RI&E tijdens Coronatijd. In dit artikel willen wij nogmaals de aandacht vestigen op het opstellen van een RI&E vanwege het vele thuiswerken.

RI&E

RI&E: Wat is er wettelijk verplicht?

Er zijn drie zaken die u op orde moet hebben als de Inspectie SZW komt controleren.

  • Risico Inventarisatie & -Evaluatie: Elk bedrijf met personeel moet door de arbodeskundige laten inventariseren of en hoe het werk gevaarlijk of ongezond kan zijn voor het personeel. Dit wordt schriftelijk vastgelegd. Het document bestaat uit een lijst met alle veiligheids- en gezondheidsaspecten (risico’s) die in uw organisatie aanwezig zijn. Daarnaast worden alle arbeidsongevallen uit het verleden opgenomen.
  • Plan van Aanpak: Hierin staat beschreven welke maatregelen de werkgever gaat nemen om de geconstateerde risico’s aan te pakken.
  • Basiscontract: U moet een schriftelijke overeenkomst sluiten met een arbodienst of bedrijfsarts. Hierin legt u vast welke werkzaamheden de arbodeskundige uitvoert om uw werknemers gezond te houden.

Zowel het RI&E document als het Plan van Aanpak moeten getoetst zijn door een gecertificeerde arbodeskundige. U bent als werkgever zelf verantwoordelijk.

Op een verantwoorde manier thuiswerken

Als werkgever dient u ook een RI&E op te stellen als uw werknemers niet of gedeeltelijk niet op een vaste plaats werken. Hiervoor gelden wel minder concrete regels dan voor werknemers die op een vaste plaats werken. De regels voor werknemers die plaatsonafhankelijk werken gelden al voor werknemers die één dag van hun werkweek thuis of elders werken.

Veel werkgevers vinden het lastig om werknemers op een juiste en verantwoorde manier thuis te laten werken. Het is om deze reden belangrijk om vitaal thuiswerken te stimuleren en te ondersteunen. Door de vergroting van het bereik van de RI&E-scans en de adviesgesprekken en het leveren van meer maatwerk kan dit snel worden geregeld. Als uitbreiding op de dienstverlening wordt dan ook het onderdeel thuiswerken en de relatie met de RI&E meer centraal gesteld. Hierbij gaat het voornamelijk om de volgende punten:

  • Psycho-sociale arbeidsbelasting (ongewenst gedrag, hoge werkdruk)
  • Gevaarlijke stoffen
  • Fysieke belasting
  • Beeldschermwerk
  • Werkplekverlichting
  • Arbeidsmiddelen
  • Persoonlijke beschermingsmiddelen

Heeft u hulp nodig?

Voor een scherpe prijs kunnen wij u helpen om de eerdergenoemde zaken op orde te krijgen. Hierbij stellen wij het thuiswerken binnen de RI&E centraal en besteden wij hier aandacht aan in het Plan van Aanpak. Met de volgende twee regelingen kunnen wij u ondersteunen:

Heeft u alles al gedaan? Dan dient u alleen nog uw RI&E te laten toetsen door een gecertificeerde arbodienst of deskundige. Ook hier kunnen wij u bij helpen. Neem contact met ons op via info@felixxgroep.nl of telefonisch via 085-083 10 00.

Borgert Tegel

Pensioenadviseur
borgert.tegel@felixxwerkt.nl

Borgert Tegel is als partner van de Felixx.® groep één van de drijvende krachten achter de organisatie... Lees verder