Vraagstuk AOW-leeftijd vraagt om genuanceerde oplossingen

Vraagstuk AOW-leeftijd vraagt om genuanceerde oplossingen

Pensioenoplossing bij verhoging AOW-leeftijd!

Het wordt steeds duidelijker welke consequenties de verhoging van de AOW-leeftijd met zich meebrengt. De hoogte van de AOW is in principe voor iedereen gelijk. Er wordt dan ook vooral gedacht in collectieve oplossingen voor branches of beroepsgroepen. Maar is dit wel zo reëel?

AOW-leeftijd

Waarom is de AOW-leeftijd verhoogd naar 67?

Toen de AOW eind jaren vijftig werd ingevoerd, werden mensen zo’n 73 jaar oud. Men ging op zijn 65ste met pensioen en ontving dus gemiddeld acht jaar AOW. Inmiddels leven mensen acht jaar langer en is de levensverwachting 81 jaar. Dan zou iemand dus gemiddeld twee keer zo lang AOW ontvangen. Dit geld moet door de werkende Nederlanders bij elkaar worden gebracht. Maar door de vergrijzing blijven er steeds minder werkende Nederlanders over om AOW-premies te betalen. Door de AOW-leeftijd te verhogen snijdt het mes aan twee kanten: de groep gepensioneerden wordt kleiner en de groep werkenden wordt groter.

Waar wringt de schoen het meest?

De gemiddelde levensverwachting is bepalend voor de uitvoering van de AOW. In de discussies over de verhoging van de AOW-leeftijd gaat het om drie thema’s:

  • De verschillen in levensverwachting op basis van de fysieke zwaarte van een beroep.
  • De verschillen in levensverwachting op basis van gezondheidsverschillen tussen hoger en lager opgeleiden.
  • Gevoel van onevenredigheid in de bijdrage aan de AOW-pot tussen laagopgeleide personen en hoogopgeleide personen die pas na tien jaar studie AOW-premie betalen op de arbeidsmarkt.

Het is dan ook vrij logisch dat alleen collectieve oplossingen voor grote groepen een uitkomst kunnen bieden. Opleiding en beroepskeuze spelen een sleutelrol.

Wat is een zwaar beroep?

Een lijst van zware beroepen samenstellen is arbitrair en leidt altijd tot discussie. Vervroegd pensioen verlengt levens, volgens een onderzoek uit 2016 dat zich baseert op traditioneel fysiek zware beroepen. Als vijf zwaarste beroepen worden daarin genoemd: metselaar, timmerman, postsorteerder, bakker en verpleger. Is dit in 2017 nog steeds zo? Meer werknemers denken dat ze de verhoogde AOW-leeftijd niet zullen halen door de stijgende werkdruk en technologische ontwikkelingen. Dat blijkt uit een onderzoek van 1 Vandaag. De helft van de geënquêteerden vindt dat mentale belasting soms even zwaar kan zijn als een fysiek zwaar beroep. Onze zuiderburen zijn al iets verder in het nuanceren van deze discussie. Vakbonden en werkgevers onderhandelen er over het invoeren van een superdatabase gebaseerd op:

  • fysiek zwaar werk
  • belastende werkorganisatie (bijvoorbeeld nachtdiensten)
  • groter veiligheidsrisico
  • mentale of emotionele druk

Goede, genuanceerde pensioenafspraken getuigen van goed werkgeverschap

Wij van Felixx.® Pensioen Consultants vinden dat het van goed werkgeverschap getuigt als werkgevers het onderwerp pensioen regelmatig op de agenda zetten. Het zou volgens ons een vast onderdeel moeten zijn van het jaarlijkse evaluatiegesprek. Aangezien de arbeidsmarkt steeds krapper wordt, kunt u beter een attractieve pensioenregeling opnemen in het arbeidsvoorwaardenpakket dat u uw toekomstige werknemers aanbiedt. Is de gewijzigde pensioenleeftijd al verwerkt in uw pensioenregeling en biedt u uw medewerkers de mogelijkheid om langer door te werken na de AOW-datum?

Flexibel met pensioen

Vanaf het moment dat iemand nog vijf jaar te gaan heeft tot zijn of haar AOW-leeftijd is het mogelijk om maximaal gebruik te maken van de regelingen met betrekking tot de flexibilisering van het pensioen. Voor verschillende relaties hebben wij op basis hiervan inmiddels flexibele oplossingen aangedragen. Door op individueel niveau de mogelijkheden voor de medewerkers in kaart brengen stellen wij werkgevers in staat om op genuanceerde wijze flexibele pensioenregelingen te treffen. Ons inziens kan dit ook een (deel)oplossing zijn voor medewerkers met zware beroepen en een daardoor kortere levensverwachting.

Wij helpen u graag

Bij verschillende relaties hebben wij dit traject al doorlopen. Bent u de volgende? Bel ons gerust op 085-083 10 00 of neem contact met ons op.

Borgert Tegel

Pensioenadviseur
borgert.tegel@felixxwerkt.nl

Borgert Tegel is als partner van de Felixx.® groep één van de drijvende krachten achter de organisatie... Lees verder