Aanvangsleeftijd in pensioenregeling naar 18 jaar. Hoe gaat u hiermee om?

Aanvangsleeftijd in pensioenregeling naar 18 jaar. Hoe gaat u hiermee om?

De Wet toekomst pensioenen (Wtp) is op 1 juli 2023 ingegaan. Tot en met 1 januari 2028 zal de pensioenwetgeving op verschillende onderdelen gaan wijzigen. Een van de eerste aanpassingen is de verlaging van de maximale toetredingsleeftijd naar 18 jaar. Dit is nu 21 jaar. Per 1 januari 2024 bouwt iedereen vanaf 18 jaar pensioen op. Uiteraard wel onder de voorwaarde dat de werkgever een pensioenregeling aanbiedt.

Bent u benieuwd naar de wijze waarop u  18-, 19- en 20-jarigen in uw pensioenregeling kunt aanmelden? Klik dan hier voor het artikel waarin wij deze vraag beantwoorden. Hieronder leest u op welke wijze met de aanpassing van de toetredingsleeftijd wordt omgegaan.

Pensioenregeling met een gelijkblijvend premiepercentage

Voor pensioenregelingen die een vast (leeftijdsonafhankelijk) beschikbaar premiepercentage kennen is het eenvoudig: de 18- tot en met 20-jarigen bouwen pensioen op volgens datzelfde vaste percentage.

Pensioenregeling met stijgend (leeftijdsafhankelijk) premiepercentage

Wanneer de pensioenregeling een beschikbaar premiepercentage kent dat stijgt naarmate de werknemer ouder wordt, een zogenaamde stijgende premiestaffel, dan ligt het iets genuanceerder. Hieronder lichten we dit toe.

Pensioen voor 20-jarigen

Voor de twintigjarigen gaat dezelfde premie ingelegd worden als nu geldt voor de leeftijdsklasse 21-24 jaar. De leeftijdsklasse wordt dus met een jaar uitgebreid.

Pensioen voor 18- en 19-jarigen

Voor deze groep werknemers kan het beschikbare premiepercentage op twee manieren vastgesteld worden.

  • 1. De beschikbare premie wordt in lijn gebracht met de rest van de beschikbare premiestaffel. De beschikbare premie voor 18- en 19-jarigen komt daardoor iets lager uit dan de beschikbare premie voor 20- tot en met 24-jarigen. Net zoals de premie voor 20- tot en met 24-jarigen iets lager is dan de premie voor 25 tot en met 29-jarigen.
  • 2. Het beschikbare premiepercentage dat geldt voor de leeftijdsklasse 20-24 jaar wordt doorgetrokken naar 18 jaar. Er ontstaat hierdoor als het ware een leeftijdscohort van 18 tot en met 24 jaar. Dit is de zogenaamde CAP-oplossing (Centraal Aanspreekpunt Pensioenen van de Belastingdienst). Het CAP heeft eind september aangegeven dat deze optie ook toegestaan is.

Felixx.® adviseert u om in eerste instantie te kiezen voor optie 2, de zogenaamde CAP-oplossing. Deze optie is administratief het meest eenvoudig en voorkomt een eventuele discussie over een te hoge werknemersbijdrage.

Hoe gaan pensioenuitvoerders om met de verlaging van de aanvangsleeftijd?

Pensioenuitvoerders vullen de verlaging van de aanvangsleeftijd allemaal op hun eigen wijze in. Wij zijn met hen in gesprek om optie 2 als standaard door te voeren, ook als in een eerder stadium optie 1 al is gecommuniceerd. Dit is onder andere gebeurd bij werkgevers die de pensioenregeling bij Zwitserleven ondergebracht hebben. Zwitserleven heeft aangegeven dat in een tweede mailing optie 2 zal worden  gecommuniceerd.

Vervolgcommunicatie

Iedere pensioenuitvoerder heeft een andere insteek hoe ze  met de verlaging van de aanvangsleeftijd naar 18 jaar omgaat. Niet alleen het moment van communiceren richting de werkgevers verschilt per uitvoerder, maar bijvoorbeeld ook de juridische vastlegging: via een compleet nieuwe set juridische documenten (Pensioenreglement, uitvoeringsovereenkomst) of alleen via een addendum. Werkgevers die hun pensioenregeling via Felixx. ® hebben lopen, ontvangen in november een e-mail over de wijze waarop hun pensioenuitvoerder hiermee omgaat.

Wie wordt niet geraakt door de verlaging van de toetredingsleeftijd naar 18 jaar?

Het overgrote deel van de pensioenregeling wordt geraakt door de verlaging van de toetredingsleeftijd. Toch is er een kleine groep werkgevers die niet worden geraakt. Deze werkgevers hebben een pensioenregeling waarbij de toetredingsleeftijd al op 18 jaar of lager staat.

Juridische vastlegging

Helaas zien wij bij  uitvoerders ook geen eenduidig beleid hoe zij deze wijziging van de aanvangsleeftijd juridisch gaan vastleggen. De ene uitvoerder kiest ervoor om dit via een addendum te regelen en de andere uitvoerder kiest ervoor om een nieuwe set juridische documenten af te geven.

Wij als uw adviseur controleren deze nieuwe documenten, zodat u zeker weet dat u geen nieuwe voorwaarden in uw pensioenregeling ingeregeld krijgt. Het controleren van deze documenten levert veel extra werk voor ons op en deze werkzaamheden vallen niet binnen de door ons met u afgesloten abonnementen.

Investering

De investering die wij voor de controle van een addendum in rekening brengen is 99,-. De investering voor het controleren van een gehele set nieuwe juridische documenten bedraagt 399,- ex BTW.

Mocht u geen gebruik willen maken van onze controles dan verzoeken wij u ons dat te laten weten door een e-mail te sturen naar beheer@felixxwerkt.nl. U dient de documenten dan zelf op juistheid te controleren.

Heeft u vragen?

Neem dan contact met ons op via info@felixxwerkt.nl of 085-083 10 00.

Ralph van Putten

Pensioen- & Arbeidsvoorwaardenadviseur
ralph.vanputten@felixxwerkt.nl

Ralph heeft de studies Nederlands recht en Organisatiewetenschappen behaald aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.... Lees verder